TFY4255 - Materialfysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100 ALLE
Skriftlig eksamen 75/100 C

Faglig innhold

i) Krystallografi: Elementær innføring. Punkt- og romgrupper. International Tables for Crystallography. ii) Diffraksjon: Kinematisk teori for elektron-, nøytron- og røntgendiffraksjon. Ordnede materialer i polykrystallinsk og en-krystallinsk form. Krystallstrukturbestemmelse. Uordnede materialer. Nano- og mikrostruktur. Småvinkel-spredning. Overflater. iii) Avbildning og spektroskopi: Elektronmikroskopi, SEM, TEM. Røntgenmikroskopi. iv) Inhomogeniteter: Defekter, dislokasjoner; flerkomponentmaterialer. Fasediagram.
Metodene vil bli illustrert med eksempler, som keramer, halvledermaterialer, organiske strukturer og "modulerte" strukturer, overflate-rekonstruksjoner og adsorbater; amorfe stoff, lav-dimensjonale strukturer. Utfellinger. Faseoverganger.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne:
- Forstå betydningen av avanserte karakteriseringsteknikker i nano- og materialvitenskap.
- Tolke to-komponent fasediagrammer for faste løsninger og eutektiske blandinger.
- Forstå punktgrupper, romgrupper og bruken av The International Tables for Crystallography og link gruppeteorie og krystallografi.
- Bruke fourierteknikker og konvolusjonsteoremet for (delvis) krystallinske materialer.
- Gjøre rede for produksjon av og egenskaper til elektron-, røntgen- og nøytronstråling, med tanke på bruk i materialforskning.
- Utføre kinematiske diffraksjonsberegninger av korrelasjoner i rom og tid for materialer med varierende grad av orden.
- Utføre hands-on spredningseksperimenter, inklusive dataanalyser og rapportskriving, på materialer i fast (bulk og overflater)fase.
- Utnytte forskjellene knyttet til spredning ved små og store vinkler.
- Forklare sammenhengen mellom diffraksjon og avbildning, med fokus på transmisjonselektronmikroskopi (TEM).
- Gjøre rede for grunnprinsippene av eksempel spektroskopi teknikker i røntgen- og elektronenstrål.
- Vurdere mulighetene for å benytte de ulike eksperimentelle teknikkene for å angripe strukturrelaterte problemstillinger for en rekke organiske og uorganiske materialer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøvinger.
Emnet blir undervist på engelsk dersom internasjonale mastergradsstudenter følger det. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (75%) og arbeider/laboratorieøvinger (25%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Annonseres ved kursbegyn.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8905 7.5 01.09.2010
SIF4067 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 25/100 ALLE
Høst ORD Skriftlig eksamen 75/100 C 16.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.