course-details-portlet

TFY4255 - Materialfysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 75/100 4 timer
Arbeider 25/100 ALLE

Faglig innhold

i) Struktur: strukturbeskriving i faststoffysikk med hoved vekt på krystallografi. Elementær innføring. Punkt- og romgrupper. International Tables for Crystallography. Elementær innføring gruppeteori innenfor krystallografi
ii) Diffraksjon: Kinematisk teori for elektron-, nøytron- og røntgendiffraksjon. Avvik av kinematisk diffraksjon, for eksempel pga størrelse eller form. Analyse av ordnede materialer i polykrystallinsk og en-krystallinsk form. Krystallstrukturbestemmelse. Uordnede materialer. Nano- og mikrostruktur.
iii) Spektrometri: emisjons- og absorbsjonsspektrometri med røntgen-og elektronstrål, for elektronstrukturanalyse.
iv) Avbildning: Elektronmikroskopi, SEM, TEM. Røntgenmikroskopi. 3D avbilding

Læringsutbytte

Kunnskaper kandidaten skal ha kunnskap om:
- Symmetri i krystallografi, punktgrupper og romgrupper
- Fourierteknikker og konvolusjonsteoremet for beskriving og analyses av (delvis) krystallinske materialer.
- Diffraksjonsbasert strukturanalyse/materialkarakterisering ved hjelp av elektronen-, røntgen-, og nøtronenstråling and komplementaritæt av disse prober.
- Grunnprinsippene og eksempler av spektroskopi teknikker med røntgen- og elektronstråle.
- Prinsipper bakk avbildning i sveipe- og transmisjonselektronmikroskopi (SEM/TEM)

Ferdigheter kandidaten skal kunne:
- Bruke "The International Tables for Crystallography" og link gruppeteorie og krystallografi.
- Kinematiske diffraksjonsbergeninger med romlig og temporal korrelasjon for materialer med varierende grad av kristalinitæt.
- Forklare avvik mellom kinematisk beregnet intesitæt og målt intensitæt.
- Analysere variasjoner i intensitæt for strukturkarakterisering i reeltrom.
- Forklare sammenhengen mellom diffraksjon og avbildning.

Generell kompetanse kandidaten skal være i stand til:
- Forstå betydningen av avanserte karakteriseringsteknikker (avbilding, diffraksjon og spektroskopi) i faststofffysikk, nano- og materialvitenskap.
- Utføre hands-on spredningseksperimenter, inklusive dataanalyser og rapportskriving, på materiale.
- Vurdere mulighetene for å benytte de ulike eksperimentelle teknikkene for å angripe strukturrelaterte problemstillinger for en rekke organiske og uorganiske materialer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøvinger.
Emnet blir undervist på engelsk dersom internasjonale mastergradsstudenter følger det. Undervisningsmateriell er på engelsk. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (75%) og arbeider/laboratorieøvinger (25%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Eksamen er på engelsk.

Kursmateriell

Annonseres ved kursbegyn.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4067 7.5
FY8905 7.5 01.09.2010
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Material- og faststoffysikk
  • Fysikk
  • Nanoteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 25/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 75/100

Utlevering 19.12.2020

Innlevering 19.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 25/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 75/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU