course-details-portlet

TFY4255 - Materialfysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

i) Struktur: Strukturbeskrivelse i faststoffysikk med hovedvekt på krystallografi. Elementær innføring. Punkt- og romgrupper. International Tables for Crystallography. Elementær innføring i gruppeteori innenfor krystallografi.

ii) Diffraksjon: Kinematisk teori for elektron-, nøytron- og røntgendiffraksjon. Avvik fra kinematisk diffraksjon, for eksempel pga størrelse eller form. Analyse av ordnede materialer i polykrystallinsk og en-krystallinsk form. Krystallstrukturbestemmelse. Uordnede materialer. Nano- og mikrostruktur.

iii) Spektrometri: Emisjons- og absorpsjonsspektrometri med røntgen- og elektronstråle, for elektronstrukturanalyse.

iv) Avbildning: Elektronmikroskopi, SEM, TEM. Røntgenmikroskopi. 3D avbildning

Læringsutbytte

Kunnskaper - kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Symmetri i krystallografi, punktgrupper og romgrupper
 • Fourierteknikker og konvolusjonsteoremet for beskrivelse og analyse av (delvis) krystallinske materialer.
 • Diffraksjonsbasert strukturanalyse/materialkarakterisering ved hjelp av elektron-, røntgen-, og nøytronstråling og komplementaritet av slike prober.
 • Grunnprinsippene og eksempler på spektroskopiteknikker med røntgen- og elektronstråle.
 • Prinsipper bak avbildning i sveipe- og transmisjonselektronmikroskopi (SEM/TEM)

Ferdigheter: kandidaten skal kunne:

 • Bruke "The International Tables for Crystallography" og koble gruppeteori til krystallografi.
 • Kinematiske diffraksjonsberegninger med romlig og temporal korrelasjon for materialer med varierende grad av krystallinitet.
 • Forklare avvik mellom kinematisk beregnet intensitet og målt intensitet.
 • Analysere variasjoner i intensitet for strukturkarakterisering i reelt rom.
 • Forklare sammenhengen mellom diffraksjon og avbildning.

Generell kompetanse - kandidaten skal være i stand til:

 • Forstå betydningen av avanserte karakteriseringsteknikker (avbildning, diffraksjon og spektroskopi) i faststoffysikk, nano- og materialvitenskap.
 • Utføre hands-on spredningseksperimenter, inklusive dataanalyser og rapportskriving.
 • Vurdere mulighetene for å benytte de ulike eksperimentelle teknikkene til å angripe strukturrelaterte problemstillinger for en rekke organiske og uorganiske materialer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og laboratorieøvinger. Emnet blir undervist på engelsk dersom internasjonale mastergradsstudenter følger det. Undervisningsmateriell er på engelsk. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

Delvurdering: skriftlig eksamen og rapport. Begge deler må være bestått. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Eksamen er på engelsk.

Kursmateriell

Annonseres ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4067 7.5
FY8905 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Material- og faststoffysikk
 • Fysikk
 • Nanoteknologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU