course-details-portlet

TFY4225 - Kjerne- og strålingsfysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 60/100 4 timer A
Rapport 20/100
Semesterprøve 20/100 2 timer

Faglig innhold

Emnet beskriver modeller for kjerners oppbygging, generelle egenskaper, reaksjoner og radioaktivitetsprosesser. Videre behandles de forskjellige mekanismer for vekselvirkning mellom ioniserende stråling og materie, og grunnleggende strålingsdosimetri. Emnet inneholder anvendelser som deteksjon av stråling, analytiske metoder, kjernekraft, miljømessige strålingsbelastninger, risikobedømmelse og strålevern.

Læringsutbytte

Kunnskaper kandidaten skal ha kunnskap om:
- Atomkjerners oppbygging, egenskaper og reaksjoner og tilhørende strålingsegenskaper, samt strålingens vekselvirkningsmekanismer med materie.
- I dette inngår: modeller for kjerners oppbygging og generelle egenskaper, kjerneprosesser med vekt på alfa-, beta- og gamma-stråling knyttet til sterk, svak og elektromagnetisk vekselvirkning, mekanismer for vekselvirkning mellom ioniserende stråling og materie, strålingsdosimetri, biologiske effekter av ioniserende stråling, strålevern, kjernekraft, fusjonsreaksjoner, samt industrielle og medisinske anvendelser av kjernefysiske metoder og ioniserende stråling.

Ferdigheter kandidaten skal kunne:
- Å nyttiggjøre seg tabellverk og databaser for kjernefysiske prosesser og strålings vekselvirkning med materie til å beregne og vurdere forekomst og effekter av kjerneprosesser og ioniserende stråling
- Å kunne beregne doser og vurdere helseeffekter av ioniserende stråling.
- Å kunne gjøre eni spektroskopisk analyse av beta og gamma radioaktivitet, og strålingens vekselvirkning med materie, basert på bruk av NaI-detektor og høyoppløsnings HPGe detektor koplet til computerbasert mangekanalsanalysator.

Generell kompetanse kandidaten skal være i stand til:
- Å opparbeide ferdigheter i analyse og tolkning av registrerte strålingsspektra samt skriftlig formidle resultatet av slike spektroskopiske undersøkelser.
- Å tolke og presentere vitenskapelige data oppnådd gjennom praktisk arbeid i laboratoriet og gruppearbeid.
- Å lese og presentere forskningslitteratur.


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, obligatoriske laboratorieoppgaver og obligatorisk prosjektarbeid med presentasjon. Emnet blir undervist på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger emnet. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektarbeid/presentasjon
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår laboratorierapport (20%), skriftlig (digital) midtsemesterprøve (20%) og avsluttende skriftlig (digital) eksamen (60%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet gjentas.
Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

J. Lilley: Nuclear Physics, John Wiley og Sons, 2001. Diverse tilleggsmateriell.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4054 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Semesterprøve 20/100

Utlevering 13.10.2020

Innlevering 13.10.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 60/100 A

Utlevering 15.12.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Semesterprøve 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Rapport 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 60/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU