TFY4225 - Kjerne- og strålingsfysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 C

Faglig innhold

Emnet beskriver modeller for kjerners oppbygging, generelle egenskaper, reaksjoner og radioaktivitetsprosesser. Videre behandles de forskjellige mekanismer for vekselvirkning mellom ioniserende stråling og materie, og grunnleggende strålingsdosimetri. Emnet inneholder anvendelser som deteksjon av stråling, analytiske metoder, kjernekraft, miljømessige strålingsbelastninger, risikobedømmelse og strålevern.

Læringsutbytte

Studenten skal ha kunnskap om atomkjerners oppbygging, egenskaper og reaksjoner og tilhørende strålingsegenskaper, samt strålingens vekselvirkningsmekanismer med materie. I dette inngår: modeller for kjerners oppbygging og generelle egenskaper, kjerneprosesser med vekt på alfa-, beta- og gamma-stråling knyttet til sterk, svak og elektromagnetisk vekselvirkning, mekanismer for vekselvirkning mellom ioniserende stråling og materie, strålingsdosimetri, biologiske effekter av ioniserende stråling, strålevern, kjernekraft, fusjonsreaksjoner, samt industrielle og medisinske anvendelser av kjernefysiske metoder og ioniserende stråling.
Studenten skal kunne nyttiggjøre seg tabellverk og databaser for kjernefysiske prosesser og strålings vekselvirkning med materie til å beregne og vurdere forekomst og effekter av kjerneprosesser og ioniserende stråling, samt beregne doser og vurdere helseeffekter av ioniserende stråling. Studenten skal opparbeide ferdigheter i spektroskopisk analyse av beta og gamma radioaktivitet, og strålingens vekselvirkning med materie, basert på bruk av NaI-detektor og høyoppløsnings HPGe detektor koplet til computerbasert mangekanalsanalysator. Studenten skal opparbeide ferdigheter i analyse og tolkning av registrerte strålingsspektra, samt skriftlig formidle resultatet av slike spektroskopiske undersøkelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, obligatoriske laboratorieoppgaver og prosjektarbeid med presentasjon. Emnet blir undervist på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger emnet. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger
  • Prosjektarbeid/presentasjon

Mer om vurdering

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

J. Lilley: Nuclear Physics, John Wiley og Sons, 2001. Diverse tilleggsmateriell.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4054 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 02.12.2017 09:00 Aerobicrom B212 , DI42
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.