course-details-portlet

TFY4225 - Kjerne- og strålingsfysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet beskriver modeller for kjerners oppbygging, generelle egenskaper, reaksjoner og radioaktivitetsprosesser. Videre behandles de forskjellige mekanismer for vekselvirkning mellom ioniserende stråling og materie, og grunnleggende strålingsdosimetri. Emnet inneholder anvendelser som deteksjon av stråling, analytiske metoder, kjernekraft, miljømessige strålingsbelastninger, risikobedømmelse og strålevern.

Læringsutbytte

Kunnskaper kandidaten skal ha kunnskap om: - Atomkjerners oppbygging, egenskaper og reaksjoner og tilhørende strålingsegenskaper, samt strålingens vekselvirkningsmekanismer med materie. - I dette inngår: modeller for kjerners oppbygging og generelle egenskaper, kjerneprosesser med vekt på alfa-, beta- og gamma-stråling knyttet til sterk, svak og elektromagnetisk vekselvirkning, mekanismer for vekselvirkning mellom ioniserende stråling og materie, strålingsdosimetri, biologiske effekter av ioniserende stråling, strålevern, kjernekraft, fusjonsreaksjoner, samt industrielle og medisinske anvendelser av kjernefysiske metoder og ioniserende stråling. Ferdigheter kandidaten skal kunne: - Å nyttiggjøre seg tabellverk og databaser for kjernefysiske prosesser og strålings vekselvirkning med materie til å beregne og vurdere forekomst og effekter av kjerneprosesser og ioniserende stråling - Å kunne beregne doser og vurdere helseeffekter av ioniserende stråling. - Å kunne gjøre eni spektroskopisk analyse av beta og gamma radioaktivitet, og strålingens vekselvirkning med materie, basert på bruk av NaI-detektor og høyoppløsnings HPGe detektor koplet til computerbasert mangekanalsanalysator. Generell kompetanse kandidaten skal være i stand til: - Å opparbeide ferdigheter i analyse og tolkning av registrerte strålingsspektra samt skriftlig formidle resultatet av slike spektroskopiske undersøkelser. - Å tolke og presentere vitenskapelige data oppnådd gjennom praktisk arbeid i laboratoriet og gruppearbeid. - Å lese og presentere forskningslitteratur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, obligatoriske laboratorieoppgaver og obligatorisk prosjektarbeid med presentasjon. Emnet blir undervist på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger emnet. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger
  • Prosjektarbeid/presentasjon

Mer om vurdering

Avsluttende skriftlig (digital) eksamen gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet gjentas. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Kursmateriell

J. Lilley: Nuclear Physics, John Wiley og Sons, 2001. Diverse tilleggsmateriell.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4054 7.5
FY6023 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 28.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 1
SL238 Sluppenvegen 14 1
SL210 Sluppenvegen 14 48
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU