course-details-portlet

TFY4165 - Termisk fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 90/100 4 timer C
Rapport 10/100 ALLE

Faglig innhold

Termodynamikk:
Energibegrepet. Temperatur. Termodynamikkens hovedsetninger. Arbeid, varme og indre energi. Tilstandsligninger, reversible og irreversible prosesser, entropi, termodynamiske potensialer. Varmekraftmaskiner og kjølemaskiner. Faseoverganger. Ideelle blandinger.

Kinetisk gassteori:
Maxwells hastighetsfordeling, midlere fri veilengde, varmeledning, diffusjon. Transportprosesser.

Statistisk mekanikk:
Mikrotilstander og statistisk tolkning. Ekvipartisjonsteoremet. Plancks strålingslov. Boltzmannfordelingen.

Pensum vil bli belyst med eksempel fra biologi, industri, klima og miljø.

Læringsutbytte

Emnet søker ved en teoretisk og eksperimentell tilnærming å gi en grunnleggende forståelse av hvordan systemer i termisk likevekt kan beskrives med termodynamikk, kinetisk gassteori og grunnleggende statistisk mekanikk.

Kunnskaper. Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Et bredt spekter av metoder fra termisk og statistisk fysikk med nytteverdi på tvers av mange disipliner og fagområder
- Fundamentale termiske problemstillinger med kjente løsningsmetoder
- Angrepsmetoder for komplekse termiske problemer uten kjent løsning

Ferdigheter. Kandidaten skal kunne:
- Kvantitativt beskrive systemer i termisk likevekt ved hjelp av metoder fra termodynamikk og statistisk fysikk
- Designe enkle varmekraft- og kjølemaskiner
- Gjennomføre og analysere grunnleggende eksperimenter og målinger innen termisk fysikk

Generell kompetanse. Kandidaten skal være i stand til:
- Å redegjøre for termisk fysikks rolle i et samfunnsperspektiv, inkludert klima- og miljøutfordringer
- Å redegjøre for koblingen mellom termisk fysikk og andre grunnleggende grener av fysikken
- Å analysere problemstillinger innen termisk fysikk med matematiske og numeriske metoder, inkludert IKT-verktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske laboratorieoppgaver og obligatoriske regneøvinger. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen og rapport. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

P. C. Hemmer, Termisk fysikk, Tapir Akademisk Forlag, 2. utgave 2002.

D. V. Schroeder, An Introduction to Thermal Physics, Pearson Education, 1999.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4016 7.5
FY1005 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 3

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 10/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 90/100 C 09.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU