course-details-portlet

TFY4165 - Termisk fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Termodynamikk: Energibegrepet. Temperatur. Termodynamikkens hovedsetninger. Arbeid, varme og indre energi. Tilstandsligninger, reversible og irreversible prosesser, entropi, termodynamiske potensialer. Varmekraftmaskiner og kjølemaskiner. Faseoverganger. Ideelle blandinger. Kinetisk gassteori: Maxwells hastighetsfordeling, midlere fri veilengde, varmeledning, diffusjon. Transportprosesser. Statistisk mekanikk: Mikrotilstander og statistisk tolkning. Ekvipartisjonsteoremet. Plancks strålingslov. Boltzmannfordelingen. Pensum vil bli belyst med eksempel fra biologi, industri, klima og miljø.

Læringsutbytte

Emnet søker ved en teoretisk og eksperimentell tilnærming å gi en grunnleggende forståelse av hvordan systemer i termisk likevekt kan beskrives med termodynamikk, kinetisk gassteori og grunnleggende statistisk mekanikk. Kunnskaper. Kandidaten skal ha kunnskap om:- Et bredt spekter av metoder fra termisk og statistisk fysikk med nytteverdi på tvers av mange disipliner og fagområder- Fundamentale termiske problemstillinger med kjente løsningsmetoder - Angrepsmetoder for komplekse termiske problemer uten kjent løsningFerdigheter. Kandidaten skal kunne:- Kvantitativt beskrive systemer i termisk likevekt ved hjelp av metoder fra termodynamikk og statistisk fysikk- Designe enkle varmekraft- og kjølemaskiner- Gjennomføre og analysere grunnleggende eksperimenter og målinger innen termisk fysikkGenerell kompetanse. Kandidaten skal være i stand til:- Å redegjøre for termisk fysikks rolle i et samfunnsperspektiv, inkludert klima- og miljøutfordringer- Å redegjøre for koblingen mellom termisk fysikk og andre grunnleggende grener av fysikken- Å analysere problemstillinger innen termisk fysikk med matematiske og numeriske metoder, inkludert IKT-verktøy.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske laboratorieoppgaver og obligatoriske regneøvinger. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvinger
  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen i august) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

P. C. Hemmer, Termisk fysikk, Tapir Akademisk Forlag, 2. utgave 2002. D. V. Schroeder, An Introduction to Thermal Physics, Oxford University Press, 2021.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4016 7.5
FY1005 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 19.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 7
SL274 Sluppenvegen 14 4
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
SL415 Sluppenvegen 14 20
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU