course-details-portlet

TET4520 - Elektrisk energiteknikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter fordypningsprosjekt på 15 studiepoeng rettet mot elektriske anlegg og kraftsystemer, utvikling og bruk av utstyr for energiomforming, materialer for bruk i elektrotekniske komponenter, overspenningsproblematikk, tilstandskontroll og diagnostiske metoder. Prosjektene kan blant annet omfatte offshore og maritime anlegg, overføringsnett og fordelingsanlegg, bygningsinstallasjoner, utnyttelse av fornybare energikilder, elektrisk banedrift og fremdrift for kjøretøyer. Ved valg av prosjektoppgave vil studentene få en faglig tilhørighet til et eller flere av følgende fagområder ved Institutt for elkraftteknikk:
- Energiomforming og styring.
- Energisystemer og markeder.
- Elektriske anlegg og materialer.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studenten ha:
- inngående kunnskap om den problemstillingen innenfor elektrisk energiteknikk som er tema for prosjektet.
- god kjennskap til relaterte tema.
- god kjennskap til faglitteraturen på området.

Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten:
- kunne benytte teknikker, systemer og verktøy som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet.
- kunne gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og framdrift.
- kunne gjennomføre litteraturstudier og annet kildesøk.
- kunne gi en kortfattet muntlig presentasjon av arbeid og resultater.
- kunne skrive en teknisk rapport i hht. normen for slike.

Generell kompetanse:
Etter gjennomført emne skal studenten ha:
- kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten.
- forståelse for vitenskapelige arbeidsmetoder.
- forståelse for praktisk prosjektgjennomføring.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstending prosjektarbeid med veiledning. Prosjektarbeidet skal lede frem til en prosjektrapport. Etter innlevering av rapporten skal studenten gi en muntlig presentasjon av prosjektet for medstudenter og ansatte. Den muntlige presentasjonen teller ikke på karakteren på prosjektet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TET4700 15.0 01.09.2007
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Fordypningstimer: 24

Undervisningsspråk: -

-

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU