TET4215 - Vern og kontrollanlegg i kraftsystemet

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnets hovedmål er å gi en oversikt over prinsipper og konsepter for relevern av kraftlinjer, transformatorer, samleskinner, generatorer og annet utstyr, og introduserer grunnlaget for overvåking og kontroll i kraftsystemet lokalt og regionalt (SCADA, EMS, wide-area monitoring and control). Det gir også en introduksjon til kommunikasjon i digitale stasjoner og driftssentraler (IEC 61850).
Emnet gir grunnleggende innføring i relevern og beregning av innstillingene for dette. Det går også inn på feil i kraftsystemer og strøm- og spenningstransformatorer.
I emnet vil studentene bruke laboratoriene til å lære mer om forskjellige applikasjoner for vern i kraftnett gjennom bruk av kommersielt tilgjengelig relevern. Det vil gi ferdigheter i beregning av innstilling og testing av vernet for de driftsbetingelser som vernet skal operere under.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- Identifisere utfordringer og løsninger med hensyn på vern i kraftsystemer.
- Velge passende vern for forskjellige applikasjoner.
- Analysere symmetriske og usymmetriske feil i kraftsystem.
- Kjenne relevante teknikker for signalbehandling som brukes i vern.
- Beskrive strøm- og spenningstransformatorer og deres betydning for vernets virkemåte.
- Identifisere, bruke og beregne innstillinger for overstrømsvern, retningsbestemt overstrømsvern, distansevern, differensialvern og vern der kommunikasjon inngår.
- Identifisere, bruke og beregne innstilling for vern av kraftlinjer, transformatorer, generatorer og samleskinner.
- Forstå hovedfunksjonene for datainnsamling og kontrollfuksjoner i driftssentraler (SCADA og EMS).
- Ha kjennskap til prinsipper og metoder for regionale vern- og kontrollfunksjoner (wide-area monitoring and control).

Ferdigheter:
Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne:
- Undersøke strøm- og spenningstranformatorer og deres betydning for prinsippene for vern.
- Utføre analyse av elektriske kraftsystem med symmetriske og usymmetriske feil.
- Koble sekundær strøm- og spenningskrets for relevern.
- Velge passende releer og måle karakteristikkene for vern.
- Beregne innstillinger for relevern og teste dette for ulike driftssituasjoner.

Studenten skal også ha økt sin evne til å:
- Arbeide selvstendig og i grupper
- Bruke instrumenter og utstyr i laboratoriet
- Være bevisst ansvaret for eget arbeid og evne til samarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, laboratorieoppgaver og prosjektarbeid. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektarbeid
  • Regneøvinger
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Protective Relaying Principles and Applications , J. Lewis Blackburn & Tomas J. Domin, 4th Ed, CRC Press, © 2014.
Forelesningsnotater.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 09.06.2018 09:00
Sommer UTS Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.