course-details-portlet

TET4205 - Elektriske kraftsystemer 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet tar for seg avansert analyse av kraftsystemets oppførsel i normal drift og ved feil (symmetriske og usymmetriske feil/kortslutninger). Det skal gi forståelse av modellering av generatorer, transformatorer og kraftlinjer for stasjonære systemanalyser. Emnet skal også gi forståelse for formulering, løsning og bruk av optimal lastflyt. Bruk av simuleringsverktøy for å utføre omfattende kortslutninganalyse, lasflytanalyse og optimal lastflytanalyse er en viktig del av læringsutbytte.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten forstå, analysere, vurdere og anvende, hvor aktuelt: - avanserte metoder for analyse av elkraftsystemer i stasjonær drift - prinsippene for modellering og analyse av kraftsystemet ved symmetriske og usymmetriske feil - den matematiske beskrivelsen og bruk av symmetriske komponenter, - modellering av generatorer, transformatorer, linjer og kabler i positiv-, negativ-og nullsystemet - betydning av ulike former for driftsjording - prinsippene for og anvendelse av avansert lastflyt og optimal lastflyt

Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne: - gjennomføre analyser av kraftsystemet ved bruk av avanserte metoder og algoritmer - modellere generatorer, transformatorer, linjer og kabler i positivt-, negativt- og nullsystemet som utgangspunkt for analyse av symmetriske og usymmetriske feil - gjennomføre analyser av kraftsystemet ved symmetriske og usymmetriske feil. - formulere, etablere og løse likninger for ordinær lastflyt og DC lastflyt og optimal lastflyt - bruke simuleringsverktøy for å utføre omfattende kortslutninganalyse, lasflytanalyse og optimal lastflytanalyse - bruke instrumenter og utstyr i laboratoriet - tenke selvstendig og kritisk - supplere sin læring gjennom relevant litteraturstudie - reflektere over resultater fra oppgaver - vise integritet og ansvarlighet i sin læring.

Generell kompetanse - : Etter å ha gjennomført emnet skal kanidaten ha økt sine evner til: - samarbeid og tverrfaglig samhandling. - å kommunisere effektivt både overfor medstudenter, fagfolk og ikke-spesialister ved hjelp av diskusjoner, rapporter og presentasjoner. -å gi konstruktive tilbakemeldinger til medstudenter - å bidra til nytenking og innovasjonsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, laboratorieoppgave og prosjektoppgave (med presentasjon). Emnet undervises på engelsk. I noen oppgaver er det pålagt bruk av simuleringsverktøy og Matlab/Python/C/C++.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorie

Mer om vurdering

Delvurderinger gir grunnlag for sluttkarakteren (A-F) i emnet: skriftlig avsluttende eksamen (70%), og prosjekt rapport (med presentasjon) (30%).

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F, må studenten gjenta hele emnet neste studieår.

Tillatt hjelpemiddel på eksamen: hjelpemiddelkode D. Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. I tillegg er kalkulator Casio fx-991EX godkjent.

Forkunnskapskrav

Kretsanalyse og grunnleggende elektriske kraftsystemer (f. eks. TET4105), eller lignende. I tillegg kreves kunnskaper i programmering, for eskempel Matlab, Python, C/C++.

Kursmateriell

Lærebøker og undervisningsmateriell (engelsk). Oppgis ved semesterstart.

Hovedlærebok:

  • John J. Grainger, William D. Stevenson, and Gary W. Chang, "Power System Analysis," McGraw Hill International Edition, 2016.

Alternative lærebøker:

  • Hadi Saadat, "Power System Analysis", PSA Publishing, 3rd edition, 2010.
  • J. D. Glover, M. S. Sarma, and T. J. Overbye, "Power System Analysis and Design", Cengage Learning, 6th edition, 2016.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TET4115 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 11.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
SL520 Sluppenvegen 14 6
Høst ORD Prosjekt 30/100

Innlevering
13.11.2023


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU