course-details-portlet

TET4190 - Kraftelektronikk for fornybar energi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer

Faglig innhold

Bærekraftige energiteknologier som vindkraft, solkraft, bølgeenergi og brenselcelle beskrives, og det påpekes nødvendigheten av kraftelektronikk for at disse kan tas i bruk.

Omforming, styring og regulering av elektrisk energi med halvlederelementer. Analysemetoder, modellering, simulering og konstruksjon av kraftelektronikk omformere.

Valg av omformertopologier, krafthalvledere og passive komponenter. Industrielle anvendelser som likestrøm kraftforsyning, nødstrømsforsyning og induksjonsoppvarming. Kraftelektronikk for overføring, distribusjon og regulering i framtidens energisystem med smart-grid funksjonalitet behandles.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studenten:
- beherske grunnleggende teori om kraftelektronisk energiomforming inklusiv anvendelser innen fornybar energi, energisparing og industrielle produkter.
- analysere kraftelektroniske omformere.

Ferdigheter:
Etter gjennomført emne kan studenten:
- definere, modellere og analysere sammensatte problemer innenfor Kraftelektronikk.
- konstruere kraftelektroniske omformere innen Elektrisk energiteknikk og smarte nett med begrunnede valg av relevante metoder.
- bruke sine kunnskaper til planlegging og drift av kraftelektroniske omformere i vårt nåværende og fremtidige energisystem samt industrielle anlegg og oljeinstallasjoner.

Studenten vil også ha økt sine ferdigheter i å:
- arbeide selvstendig og i grupper.
- bruke instrumenter og utstyr i laboratoriet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Obligatoriske laboratorieoppgaver. Obligatorisk prosjektoppgave knyttet til anvendelse av kraftelektronikk for fornybar energi. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen, 75% og prosjekt med rapportering på engelsk, 25%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Emnet foreleses på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratoriearbeid med rapport

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Mohan, Undeland, Robbins: Power Electronics: Converters, Applications and Design. 3rd Edition. John Wiley og Sons, 2003. Forelesningsnotater.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 75/100 09.12.2013 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Muntlig eksamen 75/100 13.08.2014
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU