course-details-portlet

TET4190 - Kraftelektronikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 25/100
Skriftlig Eksamen 75/100 4 timer D

Faglig innhold

Omforming, styring og regulering av elektrisk energi med halvlederelementer. Analysemetoder, modellering, simulering og konstruksjon av kraftelektronikk omformere. Valg av omformertopologier, krafthalvledere og passive komponenter. Bærekraftige energiteknologier som vindkraft, solkraft og det påpekes nødvendigheten av kraftelektronikk for at disse kan tas i bruk. Industrielle anvendelser som likestrøm kraftforsyning, nødstrømsforsyning og induksjonsoppvarming. Kraftelektronikk for overføring, distribusjon og regulering i framtidens energisystem med smart-grid funksjonalitet behandles.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter gjennomført emne skal studenten: - ha inngående kunnskap om teori om kraftelektronisk energiomforming for AC/DC, DC/DC eller DC/AC omforming, inklusiv anvendelser innenfor fornybar energi, energisparing og industrielle anvendelser. - forstå driftsprinsipper og moduleringsstrategier for enfase og trefase diode likerettere, tyristorbaserte omformere, og switch-mode DC/DC kraftelektroniske omformere og DC/AC invertere. - kunne indetifisere de viktigste design parameterne og forstå innvirkningen av driftsparametere på planlegging og bruk av kraftelektroniske omformere i eksisterende og fremtidig infrastruktur for elektrisk energi, både i kraftnett og i industrielle installasjoner. Ferdigheter: Etter gjennomført emne kan studenten: - definere og analysere kraftelektroniske omformere for AC/DC, DC/DC og DC/AC omforming. - modellere og simulere de elektriske og termiske egenskapene til kraftelektroniske systemer ved hjelp av kretsanalyse og simuleringsverkøy. - konstruere kraftelektroniske omformere med høy driftssikkerhet og energieeffektivitet. - analysere enfase og trefase diode likerettere, tyristorbaserte omformere og switch-mode DC/DC kraftelektroniske omformere og DC/AC invertere. - bruke sine kunnskaper til planlegging og drift av kraftelektroniske omformere i vårt nåværende og fremtidige energisystem og industrielle anlegg. - bruke instrumenter og utstyr i laboratoriet. Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet skal kanidaten ha økt sine evner til: - samarbeid og tverrfaglig samhandling. - å kommunisere effektivt både overfor fagfolk og ikke-spesialister ved hjelp av rapporter og presentasjoner. - å bidra til nytenking og innovasjonsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Øvinger. Obligatoriske laboratorieoppgaver. Obligatorisk prosjektoppgave som også er tellende. Emnet foreleses på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Lab

Mer om vurdering

Delvurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I vurderingen inngår skriftlig eksamen 75%, prosjektarbeid med presentasjon 25%. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta alle tellende delvurderinger neste studieår. Tillatt hjelpemiddel på eksamen, hjelpemiddelkode B: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. I tillegg er kalkulator Casio fx-991EX godkjent

Kursmateriell

Mohan, Undeland, Robbins: Power Electronics: Converters, Applications and Design. 3rd Edition. John Wiley & Sons, 2003. Forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TET4190 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kondenserte mediers fysikk
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig Eksamen 75/100 D 04.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 54
Vår ORD Prosjekt 25/100

Innlevering
19.04.2024


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig Eksamen 75/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU