TET4190 - Kraftelektronikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer D

Faglig innhold

Omforming, styring og regulering av elektrisk energi med halvlederelementer. Analysemetoder, modellering, simulering og konstruksjon av kraftelektronikk omformere.

Valg av omformertopologier, krafthalvledere og passive komponenter.

Bærekraftige energiteknologier som vindkraft, solkraft, bølgeenergi og brenselcelle beskrives, og det påpekes nødvendigheten av kraftelektronikk for at disse kan tas i bruk.

Industrielle anvendelser som likestrøm kraftforsyning, nødstrømsforsyning og induksjonsoppvarming. Kraftelektronikk for overføring, distribusjon og regulering i framtidens energisystem med smart-grid funksjonalitet behandles.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studenten:
- beherske grunnleggende teori om kraftelektronisk energiomforming inklusiv anvendelser innen fornybar energi, energisparing og industrielle produkter.
- analysere kraftelektroniske omformere.

Ferdigheter:
Etter gjennomført emne kan studenten:
- definere, modellere og analysere sammensatte problemer innenfor Kraftelektronikk.
- konstruere kraftelektroniske omformere innen Elektrisk energiteknikk og smarte nett med begrunnede valg av relevante metoder.
- bruke sine kunnskaper til planlegging og drift av kraftelektroniske omformere i vårt nåværende og fremtidige energisystem samt industrielle anlegg og oljeinstallasjoner.

Studenten vil også ha økt sine ferdigheter i å:
- arbeide selvstendig og i grupper.
- bruke instrumenter og utstyr i laboratoriet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Obligatoriske laboratorieoppgaver. Obligatorisk prosjektoppgave som også er tellende. Emnet foreleses på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Prosjektarbeid med rapport og presentasjon
  • Laboratoriearbeid med rapport

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig eksamen 75% og prosjektarbeid 25%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Mohan, Undeland, Robbins: Power Electronics: Converters, Applications and Design. 3rd Edition. John Wiley og Sons, 2003. Forelesningsnotater.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 25/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 75/100 D 04.12.2017 09:00 R D1-185 Datasal , E4
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.