course-details-portlet

TET4185 - Kraftmarkeder, ressurs og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Beskrivelse av kraftmarkeder med vekt på det liberaliserte norske/nordiske kraftmarkedet. Systemdrift, tariffer og behandling av flaskehalser i kraftnettet. Optimal lastfordeling. Forskjellige typer modeller for energi- og kraftmarkedsstudier. Behandling av risiko. Verktøy for planlegging av kraftproduksjon og handel i et åpent marked. Beskrivelse av hvordan miljø- og ressurshensyn kan ivaretas.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter gjennomført emne skal studenten ha kunnskap om:
- hvordan deregulerte kraftmarkeder fungerer
- hvordan kraftproduksjon planlegges
- hvordan nettselskap og systemoperatør ivaretar sine oppgaver.

Ferdigheter:
Emnet gjør kandidaten i stand til å:
- gjennomføre beregninger for optimal lastflyt (beregne nodepriser)
- gjennomføre kraftmarkedsanalyser ved hjelp av tilgjengelige modeller.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, prosjektoppgave, ekskursjon(er). Emnet undervises på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regne- og dataøvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Fra 2012 ny utgave av lærebok: "Power System Economcs. The Nordic electricity market", Tapir. PowerPoint-presentasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1065 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
  • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 16.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 05.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU