course-details-portlet

TET4185 - Kraftmarkeder, ressurs og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer D
Arbeider 20/100

Faglig innhold

Emnet dekker essensielle temaer for å kunne forstå det fundamentale og konsepter rundt kraftmarkeder. Det vektlegges mest på den norske/nordiske løsningen. Emnet omfatter bakgrunnsinformasjon angående produksjonsplanlegging og handel i et åpent marked. Vi vil diskutere en rekke temaer som mikroøkonomi for kraftmarkeder, systemoperasjon, tariffer, behandling av flaskehalser i kraftnettet, optimal lastfordeling og nodeprising, markedskobling, kapasitetsmarkedene, tilleggstjenester og balansemarkedet, nettregulering og beskrivelse av hvordan miljø- og ressurshensyn kan ivaretas.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha gjennomført emnet, vil studenten være i stand til å gjenkjenne, analysere og vurdere:
- Hvordan deregulerte kraftmarkeder fungerer
- Viktigheten av forskjellige kraftmarkedsmekanismer
- Hvordan kraftproduksjonsplanlegging gjennomføres
- Hvordan nettselskapene og systemoperatøren håndterer sine ansvarsområder

Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet, skal studenten være i stand til å:
- Beskrive metoder for hvordan en håndterer overføringsbegrensninger og flaskehalser i kraftmarkedene
- Gjennomføre og kalkulere optimal kraftoverføringsanalyse (samt nodepriser)
- Gjennomføre kraftmarkedsanalyse gjennom tilgjengelige modeller
- Formulere markedssimuleringsproblemer med matematiske uttrykk

Generell kompetanse:
Etter å ha gjennomført emnet skal kanidaten ha økt sine evner til:
- samarbeid og tverrfaglig samhandling. 
- å kommunisere effektivt både overfor fagfolk og ikke-spesialister ved hjelp av rapporter og presentasjoner. 
- å bidra til nytenking og innovasjonsprosesser. 

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og obligatorisk prosjektoppgave. Emnet vil bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regne- og dataøvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlaget for sluttkarakter i emnet. I mappen vil den endelige vurderingen være basert på en skriftlig avsluttende eksamen (teller 80 %), samt en obligatorisk prosjektoppgave (teller 20 %). Resultatet for de tellende delene vil angis i %-poeng, mens samlet sluttkarakter for hele mappen angis med bokstavkarakter.
Hvis det er en utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen), kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten har sluttkarakter F/ikke-bestått etter ordinær- og kontinuasjonseksamen, må studenten gjenta emnet som helhet. Levert arbeid som teller mot sluttkarakteren må gjennomføres på nytt.
Tillatt hjelpemiddel på eksamen, hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. I tillegg er kalkulator Casio fx-991EX godkjent.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Informasjon om pensumbok og tilleggsmateriale vil bli gitt ved semesterstart for emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1065 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
  • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU