course-details-portlet

TET4185 - Kraftmarkeder, ressurs og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet dekker essensielle temaer for å kunne forstå det fundamentale og konsepter rundt kraftmarkeder. Det vektlegges mest på den norske/nordiske løsningen. Emnet omfatter bakgrunnsinformasjon angående produksjonsplanlegging og handel i et åpent marked. Vi vil diskutere en rekke temaer som mikroøkonomi for kraftmarkeder, systemoperasjon, tariffer, behandling av flaskehalser i kraftnettet, optimal lastfordeling og nodeprising, markedskobling, kapasitetsmarkedene, tilleggstjenester og balansemarkedet, nettregulering og beskrivelse av hvordan miljø- og ressurshensyn kan ivaretas.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter å ha gjennomført emnet, vil studenten være i stand til å gjenkjenne, analysere og vurdere: - Hvordan deregulerte kraftmarkeder fungerer (forstå viktigheten av forskjellige kraftmarkedsmekanismer) - Hvordan kraftproduksjonsplanlegging gjennomføres - Hvordan nettselskapene og systemoperatøren håndterer sine ansvarsområder Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet, skal studenten være i stand til å: - Beskrive metoder for hvordan en håndterer overføringsbegrensninger og flaskehalser i kraftmarkedene - Gjennomføre og kalkulere optimal kraftoverføringsanalyse (samt nodepriser) - Gjennomføre kraftmarkedsanalyse gjennom tilgjengelige modeller - Formulere markedssimuleringsproblemer med matematiske uttrykk Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet skal kanidaten ha økt sine evner til: - samarbeid og tverrfaglig samhandling. - å kommunisere effektivt både overfor fagfolk og ikke-spesialister ved hjelp av rapporter og presentasjoner. - å bidra til nytenking og innovasjonsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og obligatorisk prosjektoppgave. Emnet vil bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving 1
  • Øving 2
  • Øving 3
  • Øving 4
  • Øving 5
  • Øving 6

Mer om vurdering

Sluttevalueringen vil være basert på en prosjektoppgave (teller 100%) basert på % oppfyllelse. Endelig karakter vil være fra A til F. Hvis ikke bestått i prosjektoppgaven, skal studenten levere på nytt et forbedret prosjekt i en kontinuasjonsinnlevering. Dersom studenten har sluttkarakter F/ikke-bestått etter ordinær- og kontinuasjonsinnlevering, må studenten gjenta emnet som helhet. Levert arbeid som teller mot sluttkarakteren må gjennomføres på nytt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Informasjon om pensumbok og tilleggsmateriale vil bli gitt ved semesterstart for emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1065 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
  • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjektoppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU