course-details-portlet

TET4175 - Design og drift av Smart Grid kraftsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet skal gi en solid basis i det elkrafttekniske grunnlaget for den nasjonale og internasjonale utviklingen mot fremtidens, fornybare elektriske kraftsystem, og ulike konsepter kjent under betegnelsen Smart Grid. Utgangspunktet er forståelse av hvordan utvikling, drift og regulering av kraftsystemer tradisjonelt har vært, og faget har et tverrfaglig perspektiv hvor kraftsystemer, kraftelektronikk og elektrisk energiomvandling smelter sammen. I tillegg søker faget å gi et overordnet perspektiv på Smart Grid, hva som motiverer dets utvikling samt en diskusjon av omveltninger som allerede er godt i gang, som innføringen av smarte strømmålere (AMS), og konsekvenser av dette, samt elektroindustriens syn på Smart Grid.

Som et bakteppe for faget diskuteres energi og sivilisasjon. Det gis en oversikt over terminologi og trender i utviklingen mot Smart Grid. Smarte strømmålere (AMS), og de utfordringene som den norske energibransjen står overfor i den forbindelse, diskuteres.

Teknisk grunnlag for Smart Grid gis som en repetisjon av grunnbegreper fra elektriske kraftsystemer og prinsipper for kraftelektronikk for fornybare energisystemer, samt en innføring i mikrogrid. Smart Grid elektrisk kraftsystem diskuteres, og forskjeller og likheter mellom et Smart Grid og dagens struktur diskuteres fra et elkraftteknisk perspektiv. Teknologi for integrasjon av vindkraft, solkraft og storskala ladning av elektriske biler diskuteres som tre viktige elementer i fremtidens Smart Grid.

I siste del av emnet gis en kort innføring i momentaneffektteori, som er et grunnlag for avansert effektmåling og kompensering av forstyrrelser i elektriske kraftsystemer under ikke-ideelle forhold, tema som vil være viktige i fremtidens komplekse Smart Grid.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten
- Forstå bakgrunnen for Smart Grid, og forskjellen på fremtidens Smart Grid og dagens kraftsystem, samt kjenne til sentral terminologi.
- Ha kjennskap til utfordringer norsk energibransje og -industri står over i de kommende år, blant annet med innføringen av smarte strømmålere.
- Kjenne det elkrafttekniske grunnlaget for Smart Grid.
- Ha kjennskap til teknologi for mikrogrid og integrasjon av fornybar energi som vindkraft og solkraft, inkludert disses karakteristika, i kraftsystemet, samt teknologi og utfordringer knyttet til storskala ladning av elektriske biler.
- Ha kunnskap om momentaneffektteori.

Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne
- Anvende og videreformidle kunnskap, perspektiver og terminologi om Smart Grid som grunnlag for innovasjon i energibransjen.
- Analysere og foreta grunnleggende design av Smart Grid elektriske kraftsystemer.
- Foreta enkel dimensjonering og design av vindkraft- og solkraftsystemer, og systemer for ladning av elektriske biler i stor skala.
- Bruke momentaneffektteori til å analysere enkle tilfeller av forvrengte driftsforhold i kraftsystemet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Et antall øvinger skal leveres inn og vil i omfang tilsvare en mindre prosjektoppgave. Emnet undervises på engelsk. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 75% og innleveringene 25%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Ole-Morten Midtgård
Faglærer(e):
  • Ole-Morten Midtgård

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 24.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Muntlig eksamen 75/100 04.08.2014
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU