course-details-portlet

TET4160 - Høyspenningsisolasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Oversikt over isolasjonssystemer med gass, faste stoffer og væske/papir som isolasjonsmedium. Ledningsmekanismer i ulike materialer. Polarisasjon og tap. Egenskaper til de mest aktuelle høyspenningsisolasjonsmaterialer. Gjennomslagsmekanismer. Gradvis nedbrytning av materialer (termisk aldring, partielle utladninger, vanntrær etc.) inklusiv virkning av fuktighet og andre miljøfaktorer. Diagnose av tilstanden for isolasjonsmaterialer og -systemer. Miljøaspekter.

Læringsutbytte

Emnet skal gi en innføring i egenskaper til elektriske isolasjonsmaterialer under de forhold som råder i høyspenningsapparater.

Kunnskaper:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten:
- kjenne de grunnleggende begrepene knyttet til dimensjonering av høyspenningsisolasjonssystem.
- gjøre rede for grunnleggende gjennomslagsmekanismer er gasser, oljer og faste isolasjonsmaterialer.
- gjøre rede for faktorer som påvirker permittivitet og dielektriske tap.
- kjenne oppbygging og karakteristiske egenskaper til isolasjonssystemer basert på ulike plastmaterialer, glass, keramikk, oljer og gasser.
- gjøre rede for gradvis nedbryting pga av partielle utladninger, vanntrær og elektriske trær.

Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne designe isolasjonssystem for enkle høyspenningsapparater.

Studenten vil også ha økt sine ferdigheter i å bruke instrumenter og utstyr i laboratoriet.


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske regneøvinger og laboratorieøvinger. Aktuelle laboratorieoppgaver: -Måling av dielektriske tap. - Deteksjon av partielle utladninger i luftgap. -Holdfasthet for ulike spenningspåtrykk. Emnet undervises på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratoriearbeid med rapport

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Trykte kompendier.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1050 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Erling Ildstad

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 07.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 07.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU