course-details-portlet

TET4140 - Elkraftteknikk, grunnlag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 2 timer

Faglig innhold

Ved dimensjonering av anlegg og utstyr kreves både fysikalsk forståelse og kunnskap om matematisk modellering. Videre må en ta i bruk analytiske og numeriske metoder for løsning av de aktuelle ligningene. I dette emnet vil en rekke praktiske problemstillinger knyttet til anleggsdeler og apparater bli presentert. Studentene vil med utgangspunkt i grunnleggende felt- og kretsteori bestemme parametere som karakteriserer anlegget eller den aktuelle komponent.
Tema som vil bli behandlet er: Kretsmodeller for magnetiske, termiske og elektriske problemstillinger, analogier. Bruk av dielektriske isolasjonsmaterialer, feltstyring, skjerming. Ledere og kontaktproblematikk, varmgang, skinnedimensjonering. Magnetiske felter, magnetiske materialer, dynamiske magnetiske koplede kretser og viklinger. Virvelstrømmer - overflateeffekt og nærhetseffekter. Induktans, resistans og kapasitans. Kretsmodeller. Jordingsmodeller. Linje/Kabelmodeller. Krefter. Energibetraktninger. Enkle modeller for elektriske maskiner.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne:
- de grunnleggende lovene for elektromagnetisme og tilknyttet potensialteori som er nødvendig i praktisk problemløsning.
- bruke moderne numeriske programverktøy til å løse praktiske problemer med kompliserte geometrier. Det fokuseres spesielt på Elementmetoden.
- gjenkjenne en rekke fenomener knyttet til praktisk problemløsnin og velge riktige modell og beregningsverktøy.
- lage beregningsmodeller basert på kretsteori og differensialligninger slik at anleggskomponenter kan simuleres.

Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne:
- kunne analysere en rekke kjente grunnleggende problemstillinger knyttet til anleggskomponenter
- gjennomføre systemsimuleringer
- ta i bruk kommersiell numerisk programvare ved bestemmelse av parameter og ved simulering av praktisk problemer der feltanalyser, er viktige.

Studenten vil også ha økt sine ferdigheter i å:
- arbeide selvstendig og i grupper.
- bruke instrumenter og utstyr i laboratoriet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatoriske regneøvinger og prosjektoppgave. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Prosjektoppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1040 7.5
TET5100 7.0 01.09.2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 12.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 11.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU