course-details-portlet

TET4135 - Energiplanlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 25/100
Skriftlig skoleeksamen 75/100 4 timer D

Faglig innhold

Rammeverkog rammebetingelser for energiplanlegging. Teknisk-økonomisk-miljømessig beskrivelse av ulike prosesser for energiomvandling, energitransport og energibruk. Energi- og varmeplanlegging. Lokal energiplanlegging. Optimal drift av kraftproduksjon, deriblant vannkraft. Bruk av vannverdimetoden. En introduksjon til optimal utbygging av energisystemer. Støtteinstrumenter for fornybar produksjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter gjennomført emne skal studenten: - kunne det metodemessige grunnlag og rammebetingelser for energiplanlegging på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. - kunne metoder for optimal drift av kraftproduksjon. - kjenne vannverdimetoden for vannkraftplanlegging. - kjenne grunnleggende økonomiske metoder for investeringer i energisystemer. Ferdigheter: Etter gjennomført emne skal studenten kunne: - formulere og løse sentrale problemstillinger vedrørende teknisk-økonomisk- miljømessig planlegging og drift av stasjonære energisystemer, elektriske og termiske. - utrede de tekniske, økonomiske og miljmessige konsekvenser og optimalisere løsninger når behov for elektrisk og termisk energi skal dekkes. - være i stand til å formulere forenklede energiplanleggingsproblemer i programmeringsspråket Python Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet skal kanidaten ha økt sine evner til: - samarbeid og tverrfaglig samhandling. - å kommunisere effektivt både overfor fagfolk og ikke-spesialister ved hjelp av rapporter og presentasjoner. - å bidra til nytenking og innovasjonsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. To av regneøvingene er Matlab-basert. Obligatorisk prosjektoppgave som er Python-basert. Gjesteforelesning fra kraftselskap og/eller nettselskap som knytter teori til praksis. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Sluttkarakter slås sammen av resultater fra skriftlig skoleeksamen (75%) og prosjekt (25%). Hver eksamensdel blir vurdert med bokstavkarakter. Tillatt hjelpemiddel på eksamen, hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. I tillegg er kalkulator Casio fx-991EX godkjent.

Utsatt eksamen

Utsatt eksamen kan arrangeres for skriftlig eksamen. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli omgjort til muntlig. Utsatt eksamen gjennomføres i august.

Prosjekt må bestås for å bestå emnet. Hvis du stryker på prosjekt, må hele emnet gjentas i sin helhet.

Kursmateriell

Trykte kompendier (Doorman, Nord).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1035 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 75/100 D 23.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 lyseblå sone Sluppenvegen 14 60
Vår ORD Prosjekt 25/100

Innlevering
03.05.2024


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 75/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU