TET4135 - Energiplanlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer D

Faglig innhold

Rammeverkog rammebetingelser for energiplanlegging. Teknisk-økonomisk-miljømessig beskrivelse av ulike prosesser for energiomvandling, energitransport og energibruk. Energi- og varmeplanlegging. Lokal energiplanlegging. Optimal drift av kraftproduksjon, deriblant vannkraft. Bruk av vannverdimetoden. En introduksjon til optimal utbygging av energisystemer. Støtteinstrumenter for fornybar produksjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter gjennomført emne skal studenten:
- kunne det metodemessige grunnlag og rammebetingelser for energiplanlegging på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
- kunne metoder for optimal drift av kraftproduksjon.
- kjenne vannverdimetoden for vannkraftplanlegging.
- kjenne grunnleggende økonomiske metoder for investeringer i energisystemer.

Ferdigheter:
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
- formulere og løse sentrale problemstillinger vedrørende teknisk-økonomisk- miljømessig planlegging og drift av stasjonære energisystemer, elektriske og termiske.
- utrede de tekniske, økonomiske og miljmessige konsekvenser og optimalisere løsninger når behov for elektrisk og termisk energi skal dekkes.
- være i stand til å formulere forenklede energiplanleggingsproblemer i programmeringsspråket Matlab

Generell kompetanse:
Etter å ha gjennomført emnet skal kanidaten ha økt sine evner til:
- samarbeid og tverrfaglig samhandling. 
- å kommunisere effektivt både overfor fagfolk og ikke-spesialister ved hjelp av rapporter og presentasjoner. 
- å bidra til nytenking og innovasjonsprosesser. 

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. To av regneøvingene er Matlab-basert. Obligatorisk prosjektoppgave som er Matlab-basert. Gjesteforelesning fra kraftselskap og/eller nettselskap som knytter teori til praksis. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Prosjektoppgave

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 75% og prosjektoppgave 25%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.
Tillatt hjelpemiddel på eksamen, hjelpemiddelkode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. I tillegg er kalkulator Casio fx-991EX godkjent.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Trykte kompendier (Doorman, Nord).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1035 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.