course-details-portlet

TET4120 - Elektriske motordrifter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 50/100
Skriftlig skoleeksamen 50/100 4 timer H

Faglig innhold

Til tross for at at turtallsvariable motordrifter krever økte investeringskostnader, vil i mange tilfeller dette være innspart i løpet av kort tid på grunn av mindre energiforbruk enn motorer med fast turtall. Om lag 97 % av alle nye moterer selges uten frekvensomformer. Emnet tar for seg energisparingspotensialet ved motordrifter med variablet turtall og omhandler de mest anvendte typer elektriske motordrifter. Del I gir en oversikt over typer elektriske motordrifter, type last og virkningen av å benytte gir. I del II presenteres forenklede modeller for de mest anvendte kraftelektronikk-omformerstrukturer. Man behandler også de mest benyttede modulasjonsmetoder. I del III behandler man målteknikker benyttet i motordrifter. Også metoder for valg av regulatortyper og hvordan man velger regulator-parametere diskuteres. Del IV tilegnes DC-motordrifter. Matematisk modellering foretas, analyse av stasjonære karakteristikker gjennomføres, samt valg og dimensjonering av strøm- og turtallsregulatorer. I del V tar man for seg en generell modell for AC-maskiner. Dette inkluderer introduksjon av rom-vektor begrepet, koordinat-transformasjoner og transformerte matematiske modeller. Til slutt analyseres de mest benyttede AC-motordrifter; Asynkronmotordrift, Permanet Magnet Motordrift og Synkronmotordrift. Det fokuseres spesielt på regulatorer som opererer i et synkront roterende koordinatsystem. Disse arbeider med DC-størrelser under stasjonære forhold.

Læringsutbytte

Emnet skal gi inngående kunnskap om reguleringsprinsipp som benyttes i moderne elektriske motordrifter. Kunnskap: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha dyp innsikt i og forståelse av: - roterende elektriske maskiner og deres anvendelse - vanlige lastmodeller for elektriske motordrifter - reguleringsprinsipper og måleteknikk brukt i elektriske motordrifter Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne: - modellere og analysere elektriske motordrifter og deres delsystemer (omformere, roterende maskiner og laster) - dimensjonere roterende maskin for en elektrisk motordrift - velge regulatorstruktur, måletemetoder og beregne regulatorparametre for en elektrisk motordrift Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet skal kanidaten ha økt sine evner til: - samarbeid og tverrfaglig samhandling. - å kommunisere effektivt både overfor fagfolk og ikke-spesialister ved hjelp av rapporter og presentasjoner. - å bidra til nytenking og innovasjonsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver, prosjektarbeid inkludert laboratorie-eksperiment.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftelig eksamen inngår i sluttkarakter i emnet som gis som bokstav karakter. Denne teller 50%. Prosjektet teller de resterende 50%. Begge vurderinger gis en bokstavkarakter A-F og må bestås hver for seg. Øvingene må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) arrangeres kun for skriftlig eksamen i august. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kompendium, notater, manualer for simuleringsprogram.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 50/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Prosjekt 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 50/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU