course-details-portlet

TET4115 - Elektriske kraftsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer
Arbeider 20/100

Faglig innhold

Emnet skal gi grunnlag for analyse av kraftsystemets oppførsel i normal drift og ved feil (symmetriske og usymmetriske feil/kortslutninger, herunder grunnlag for innstilling av vern mot slike feil). Det skal gi forståelse av modellering av generatorer, transformatorer og kraftlinjer for stasjonære systemanalyser. Emnet skal også gi forståelse for formulering og bruk av optimal lastflyt.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten forstå
- metoder for analyse av elkraftsystemer i stasjonær drift og i feilsituasjoner,
- prinsippene for ordinær lastflyt og optimal lastflyt,
- prinsippene for modellering og analyse av kraftsystemet ved symmetriske og usymmetriske feil,
- den matematiske beskrivelsen og bruk av symmetriske komponenter,
- modellering av transformatorer, linjer og kabler i positiv-, negativ-og nullsystemet basert på fysikalske modeller,
- betydning av ulike former for driftsjording
- grunnleggende prinsipper for vern i kraftsystemet.

Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne:
- etablere og bruke knutepunktsadmittans og impedansmatriser for modellering og analyse av større kraftnett,
- formulere, etablere og løse likninger for ordinær lastflyt og DC lastflyt,
- bruke simuleringsverktøy for ordinær lastflyt og optimal lastflyt,
- formulere og bruke optimal lastflyt,
- modellere generatorer, transformatorer, linjer og kabler i
positivt-, negativt- og nullsystemet som utgangspunkt for analyse av symmetriske og usymmetriske feil,
- gjennomføre analyser av kraftsystemet ved symmetriske og usymmetriske feil.

Studenten vil også ha økt sine ferdigheter i å arbeide selvstendig og i grupper samt å bruke instrumenter og utstyr i laboratoriet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. I tillegg obligatorisk laboratorieoppgave og obligatorisk prosjektoppgave om symmetriske og usymmetriske feil. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 80% og prosjektoppgave 20%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Emnet undervises på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriearbeid med rapport
  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok og kompendium (Engelsk).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1020 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:
  • Kjetil Uhlen

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 80/100 16.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 80/100 16.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU