course-details-portlet

TEP4535 - Termisk energiforsyning og klimatisering av bygninger, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer H

Faglig innhold

Emnet inneholder relevante temaer for fordypning innen høyeffektive anlegg for termisk energiforsyning og klimatisering av bygninger samt med områder som har som mål å være energieffektive og klimavennlige som følgende:

 • Termisk energiplanlegging
 • Fjern-/nærvarme og kjøling
 • Termisk energikonvertering og -lagring
 • Måleteknikk (termiske systemer, ventilasjon og inneklima)
 • Regulering (regulerbarhet)
 • Bygningsautomatisering (IKT og IoT for bygnigner)
 • Kun studenter som skriver prosjektoppgave TEP4530 Energiforsyning og klimatisering av bygninger, fordypningsprosjekt, har adgang til fordypningsemnet. Andre studenter kan få tilgang til faget baser på prosjektoppgave og avtalen med veileder.

Læringsutbytte

Emnet skal gi fordypning innen fagfeltet termisk energiforsyning og klimatisering av bygninger.

KUNNSKAPER: Emnet skal gi studenten kunnskap om følgende: energiplanlegging for bygninger og områder som har mål å være energieffektive og klimavennlige; valg, dimensjonering, måling og analyse av høyeffektive anlegg for klimatisering av bygninger, fjern-/nærvarme og -kjøling og termisk energilagring; instrumentering og feilanalyse relatert til energibruk og inneklima i energieffektive og klimavennlige bygninger; valg, dimensjonering, måling og analyse av ventilasjonsløsninger for industri-, idretts- og helsebygg etc.; - reguleringstekniske egenskaper og løsninger for høyeffektive anlegg for energiforsyning og klimatisering av bygninger; IKT og IoT løsninger for automatisering av høyeffektive anlegg for energiforsyning og klimatisering av bygninger.

FERDIGHETER: Emnet skal gjøre studenten i stand til å: prosjektere, drifte og analysere høyeffektive anlegg for energiforsyning og klimatisering av bygninger og for fjern-/nærvarme og kjøling, og termisk energilagring; utvikle og implementere ny teknologi for høyeffektive anlegg for energiforsyning og klimatisering av bygninger, fjern-/nærvarme, og -kjøling, og termisk energilagring.

GENERELL KOMPETANSE Etter fullført emne skal student ha følgende kompetanse:

 • Studenten skal kunne anvende kunnskapene og ferdighetene til å analysere og velge løsninger samt prosjektere neste generasjons anlegg for termisk energiforsyning og klimatisering av bygninger og områder, som har som mål å være energieffektive og klimavennlige.
 • Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i problemstillinger der disse emneområdene inngår som komponenter eller deler av en teknologisk løsning.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gis som kombinasjon av forelesninger, seminarer, laboratorie- og feltarbeid samt ledet selvstudium, alternativt problembasert læring i grupper. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Ett prosjekt krever bruk av MATLAB. De tre andre problembaserte læringsprosjektene er laboratoriebaserte og det er fordelaktig å bruke Excel/MATLAB/Python for å analysere laboratoriemålingene.

Obligatoriske aktiviteter

 • 4 obligatoriske oppgaver

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen. Krav til å gå opp til skriftlig eksamen er godkjente obligatoriske øvinger. Godkjenning av obligatoriske øvinger kan kun overføres fra forrige studieår dersom det ikke er gjennomført vesentlig endringer. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

TEP4245 Klimateknikk eller dokumenterte tilsvarende kunnskaper. Det forutsettes at de som følger fordypningsemnet TEP4535 også tar fordypningsprosjekt TEP4530 - Energiforsyning og klimatisering av bygninger.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Energiforsyning og klimatisering i bygninger
 • Energi- og prosessteknikk
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H 29.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL210 Sluppenvegen 14 25
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU