TEP4535 - Energiforsyning og klimatisering av bygninger, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Studenten skal velge to tema à 3,75 stp. Det anbefales at minst et grunntema tas med i kombinasjonen. Kun studenter som skriver prosjektoppgave har adgang til fordypningsemnet. Valg av tema skjer i samråd med faglærer for det valgte fordypningsprosjektet. Normalt skal tema velges blant de tema som til en hver tid tilbys av Institutt for Energi og Prosessteknikk. Følgende tema er aktuelle:
Grunntema 3,75 studiepoeng:
- Bygningers energiforsyning
I tillegg skal det velges blandt følgende tema på 3,75 studiepoeng:
- Bygningsautomatisering
- Varmepumpeteknikk
Detaljert beskrivelse av innholdet i hvert tema finnes på nettsidene til Institutt for energi- og prosessteknikk, Faggruppe energiforsyning og klimatisering av bygninger.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Bygningsutforming, varme- og klima-systemer som en del av det totale energi- og miljøsamspillet.
Studentene skal spesielt få kunnskap innen ett av følgende grunntemaer:
– Bygningers energiforsyning
I tillegg skal studentene få kunnskaper innen et av følgende temaer:
– Bygningsautomatisering
– Varmepumpeteknikk

FERDIGHETER:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- Utvikle og designe løsninger som gir et optimalt samspill mellom bygning, energi-forsyning og klimainstallasjoner til beste for byggeiere, brukere og samfunn

GENERELL KOMPETANSE:
Etter fullført emne:
- Skal studenten ha kompetanse om bygningsutforming, varme- og klima-systemer som en del av samspillet mellom energiløsning og miljø.
- Skal studenten kunne anvende denne kompetansen i utvikling og prosjektering av løsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Temaene gis som forelesninger, seminarer, laboratorie- og feltarbeid samt ledet selvstudium, alternativt problem- eller prosjektbasert læring i grupper. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Ved ikke bestått i en av de to temaene på 3,75 stp, må ny eksamen tas i begge temaene.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Emne TEP4245 Klimateknikk og emne TEP4235 Energibruk i bygninger, skriver prosjektoppgave ved NTNU eller er studieprogramstudent som kan dokumentere tilsvarende kunnskaper.

Det forutsettes at de som følger fordypningsemnet også tar fordypningsprosjekt TEP4530 - Energiforsyning og klimatisering av bygninger.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEP4715 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 29.11.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.