course-details-portlet

TEP4305 - Industriell økologi, seminar - kritisk gjennomgang og formidling av vitenskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 60/100 30 minutter D
Rapport 10/100 1 semestre A
Semesteroppgave 30/100 45 minutter A

Faglig innhold

Det blir stadig viktigere å kunne sette seg raskt inn i nye emner og å gjennomgå, vurdere og formidle informasjon kritisk. Målet med dette seminaret er at studentene skal, innenfor fagområdet industriell økologi:
i) Gjør seg godt kjent med et bestemt, nytt emne
ii) Kritisk gjennomgå og vurdere informasjon fra den vitenskapelige litteraturen
iii) Strukturere og formidle informasjon om et kompleks tema på en forståelig måte
iv) Lære hvordan å igangsette, delta, men også lede vitenskapelige debatter og diskusjoner.

Kurset er todelt. Første del består av forelesninger og øvelser på tilnærminger til hvordan man gjennomgår litteratur, kombinerer funn og strukturerer tekster og presentasjoner. Presentasjon og teknikker vil også bli dekket.

Andre del vil fokusere på gjennomføring av teori og ferdigheter oppnådd i første del. Hovedinnholdet vil bestå av sesjoner med presentasjoner av tildelt litteratur og diskusjoner ledet av studentene. Til dette formålet vil studentene utstyres med et sett av vitenskapelige publikasjoner og rapporter på et gitt emne fra fagområdet industriell økologi.

Læringsutbytte

Kunnskap/ Ferdigheter:
Emnet skal gi studentene kunnskap om og ferdigheter i å:
- Hvordan kritisk gjennomgå og kombinere funn i vitenskapelig litteratur
- Det vitenskapelige innholdet i et bestemt underordnet felt innen industriell økologi
- Hvordan strukturere vitenskapelige tekster og presentasjoner
- Retorikk og presentasjonsteknikk
- Deltakelse i vitenskapelige debatter.

Generell kompetanse:
Emnet skal gjøre studentene i stand til å kritisk gjennomgå, reflektere og diskutere informasjon fra vitenskapelig litteratur. Studenten vet å synliggjøre resultater og vitenskapelige begreper til et publikum, hvor kunnskapsnivået til publikumet er tatt hensyn til.
Studenten er kjent med retoriske prinsipper og presentasjonsteknikker. Studenten skal være kompetent til å lede en vitenskapelig debatt.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av to deler:
(1) forelesninger og øvinger
(2) Presentasjoner og diskusjoner ledet av studentene.

Alle forelesninger og presentasjoner vil foregå på engelsk.
40% av karakteren gis på grunnlag av den muntlige presentasjonen, det skriftlige sammendraget og ledelse av påfølgende diskusjon.
60% av karakteren vil bestå av en muntlig eksamen basert på innholdet i forelesningene og tildelt vitenskapelig litteratur.

Obligatorisk arbeid:
Hver student er ansvarlig for en presentasjon og for å lede påfølgende diskusjon. Det oppmuntres sterkt til aktiv deltakelse i diskusjonsrundene som ledes av de andre studentene.

Eksamen og forelesninger gis kun på engelsk.

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. 40% av karakteren gis på grunnlag av den muntlige presentasjonen, det skriftlige sammendraget og ledelse av påfølgende diskusjon. 60% av karakteren vil bestå av en muntlig eksamen basert på innholdet i forelesningene og tildelt vitenskapelig litteratur.
Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Ingen.
Studenter uten kunnskap i industriell økologi vil få et lite "crash course" for å lære de viktigste grunnprinsipper. Hovedfokus er på kommunikasjon og presentasjon.

Kursmateriell

Kursmateriell vil legges ut på Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 30/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 60/100 D 02.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 10/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Semesteroppgave 30/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 60/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Rapport 10/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU