course-details-portlet

TEP4300 - Klimavern

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 30/100
Hjemmeeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset handler om utfordring som klimaproblemet byr for samfunnet vårt og måter å unngå en ukontrollert forandring av klimaet gjennom global oppvarming. Kurset adresserer følgende tema: (1) Drivhuseffekt, global oppvarming og klimarespons; (2) mulige konsekvenser av klimaforandring, tilpassing og kostnader til dette; (3) utslippsregnskap, analyse av dynamikk med scenariomodeller og sosiometabolisk analyse; (4) teknologiske opsjoner: karakteristikk, kostnader, nytte og barrierer; (5) klimapolitikk, rammebetingelser og virkemidler; (6) status og erfaring med klimavern i utvalgte sektorer, f.eks. industri, samferdsel, energisektor, husholdninger; (7) politikk og internasjonale avtaler.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal kunne:

i) Forklare årsaker til global oppvarming, trender og mekanismer som står bak avskoging og utslippsøkning.
ii) Forklare teknologiske opsjoner til utslippsreduksjon, barrierer, og kostnad-nytte forhold.
iii) Redegjøre for klimapolitiske virkemidler, teorier om virkemiddelvalg, samt praktisk erfaring rundt bruk av virkemidler
iv) Redegjøre for forståelse av klimavern utfordring i ulike disipliner og fagfeltenes bidrag til klimavern.

Ferdigheter: Studenten skal kunne:
i) Identifisere, framskaffe og interpretere relevant kunnskap fra faglitteratur innen klimavern.
ii) Forklare terminologi og prinsipper for vurdering av opsjoner for klimavern.
iii) Identifisere aktører og vurdere mulige utfordringer og barrierer ved implementering av tiltak til klimavern samt konsekvenser av dette

Generell kompetanse: Studenten skal kunne:
i) Forstå menneskeskapt klimaforandring og dens årsaker
ii) Forstå utfordring klimavern gir i forhold til etikk og internasjonal politikk
iii) Forstå prosessen av vurdering av opsjoner for klimavern
iv) Tolke analyser og modellresultater innen klimavern

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises med 2F + 2Ø per uke, dvs. 2 timer forelesning og 2 timer auditorieøving eller kollokviet per uke.
Det er et stort pensum i faget som består mest av faglitteratur (artikler) og utdrag av klimarapporten (AR5). Diskusjon av litteratur i øving/kollokviet. Gruppearbeid og presentasjoner av arbeidet.

2/3 av individuelle øvinger må være godkjent for adgang til eksamen.

Undervisning og eksamen gis på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Kursmateriell

Kompediet med utvalgte vitenskapelige artikkler og utdrag av FNs klimarapporter

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Industriell økologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 70/100 D

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU