course-details-portlet

TEP4290 - Modellering av det bygde miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 30/100
Muntlig eksamen 70/100

Faglig innhold

Emnet rettes inn mot veivalg og strategier for hvordan det bygde miljø (eks. bygninger, infrastruktur, transportmidler, etc.) kan omdannes med sikte på å møte fremtidige krav til funksjon innenfor en ramme av definerte miljø- og ressursmessige betingelser. Det legges særskilt vekt på å analysere mengde og sammensetning av det bygde miljø, viktige drivere for endring over tid, fysiske innstrømmer og utstrømmer, samt miljømessige konsekvenser. Verktøyene for å modellere og simulere omdanningsprosesser over tid inkluderer dynamisk MFA, LCA og potensielle andre industriell økologi metoder, som EE-IO og CBA.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal være i stand til å formulere viktige problemstillinger for delsystem av det bygde miljø, å beskrive state-of-the-art metodikk for å analysere disse problemstillingene (inklusive deres styrker og svakheter), og å beskrive deres juridiske og sosioøkonomiske kontekst.

Ferdigheter: Studentene har tilegnet seg nødvendige ferdigheter for å velge egnede systemgrenser for å besvare spesifikke spørsmål relatert til et problem, for å utvikle modeller egnet til å angi alternative strategier for forbedring av systemer, og for å drøfte ulike tiltak med sikte på effektivitet, mulige gevinster, risiki, barrierer og avveininger.

Generell kompetanse: Studentene er i stand til å utføre litteraturstudie ved bruk av online databaser og bibliotektjenester, å arbeide effektiv sammen in team, og å kommunisere resultater og funn på en effektiv og transparent måte i muntlig for (presentasjoner) og skriftlig form (faglig rapport).

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer med forelesninger av lærere og eksterne eksperter, studentpresentasjoner, samt veiledet selvstudium (individuelt og i grupper) med arbeid på utvalgte case studier. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Kursmateriell

Avtales i begynnelsen av semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TVM4129 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2016

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Industriell økologi
  • Restproduktteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 70/100 06.06.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Muntlig eksamen 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU