TEP4290 - Modellering av det bygde miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Muntlig eksamen 70/100 D

Faglig innhold

Emnet rettes inn mot veivalg og strategier for hvordan det bygde miljø (eks. bygninger, infrastruktur, transportmidler, etc.) kan omdannes med sikte på å møte fremtidige krav til funksjon innenfor en ramme av definerte miljø- og ressursmessige betingelser. Det legges særskilt vekt på å analysere mengde og sammensetning av det bygde miljø, viktige drivere for endring over tid, fysiske innstrømmer og utstrømmer, samt miljømessige konsekvenser. Verktøyene for å modellere og simulere omdanningsprosesser over tid inkluderer dynamisk MFA, LCA og potensielle andre industriell økologi metoder, som EE-IO og CBA.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal være i stand til å formulere viktige problemstillinger for delsystem av det bygde miljø, å beskrive state-of-the-art metodikk for å analysere disse problemstillingene (inklusive deres styrker og svakheter), og å beskrive deres juridiske og sosioøkonomiske kontekst.

Ferdigheter: Studentene har tilegnet seg nødvendige ferdigheter for å velge egnede systemgrenser for å besvare spesifikke spørsmål relatert til et problem, for å utvikle modeller egnet til å angi alternative strategier for forbedring av systemer, og for å drøfte ulike tiltak med sikte på effektivitet, mulige gevinster, risiki, barrierer og avveininger.

Generell kompetanse: Studentene er i stand til å utføre litteraturstudie ved bruk av online databaser og bibliotektjenester, å arbeide effektiv sammen in team, og å kommunisere resultater og funn på en effektiv og transparent måte i muntlig for (presentasjoner) og skriftlig form (faglig rapport).

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer med forelesninger av lærere og eksterne eksperter, studentpresentasjoner, samt veiledet selvstudium (individuelt og i grupper) med arbeid på utvalgte case studier. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurderingen gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår en skriftlig avsluttende eksamen som teller 70% og gruppearbeid/arbeider som teller 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Avtales i begynnelsen av semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TVM4129 7.5 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Vår ORD Muntlig eksamen 70/100 D 24.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.