course-details-portlet

TEP4290 - Modellering av det bygde miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 70/100 45 minutter D
Oppgave 30/100

Faglig innhold

Emnet rettes inn mot veivalg og strategier for hvordan det bygde miljø (eks. bygninger, infrastruktur, transportmidler, etc.) kan omdannes med sikte på å møte fremtidige krav til funksjon innenfor en ramme av definerte miljø- og ressursmessige betingelser. Det legges særskilt vekt på å analysere mengde og sammensetning av det bygde miljø, viktige drivere for endring over tid, fysiske innstrømmer og utstrømmer, samt miljømessige konsekvenser. Verktøyene for å modellere og simulere omdanningsprosesser fokusserer på dynamisk MFA og scenarioutvikling (forecasting og backcasting).

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal være i stand til å formulere viktige problemstillinger for delsystem av det bygde miljø, å beskrive state-of-the-art metodikk for å analysere disse problemstillingene (inklusive deres styrker og svakheter), og å beskrive deres juridiske og sosioøkonomiske kontekst.Ferdigheter: Studentene har tilegnet seg nødvendige ferdigheter for å velge egnede systemgrenser for å besvare spesifikke spørsmål relatert til et problem, for å utvikle modeller egnet til å angi alternative strategier for forbedring av systemer, og for å drøfte ulike tiltak med sikte på effektivitet, mulige gevinster, risiki, barrierer og avveininger. Generell kompetanse: Studentene er i stand til å utføre litteraturstudie ved bruk av online databaser og bibliotektjenester, å arbeide effektiv sammen in team, og å kommunisere resultater og funn på en effektiv og transparent måte i muntlig for (presentasjoner) og skriftlig form (faglig rapport).

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer med forelesninger av lærere og eksterne eksperter, studentpresentasjoner, samt veiledet selvstudium (individuelt og i grupper) med arbeid på utvalgte case studier. Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Emnet inneholder to obligatoriske oppgaver: en kortere øvelse på kjøretøyparken og en lengre øvelse på bygningsmassen. Begge øvelsene kan gjennomføres i grupper på inntil 3 studenter.

Sluttkarakteren er satt sammen av den skriftlige rapporten om bygningsmasseøvelsen levert av gruppen (30 %) og en muntlig eksamen ved slutten av emnet (70 %).

Kontinuasjonseksamen gjennomføres som muntlig eksamen.

Kursmateriell

Avtales i begynnelsen av semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TVM4129 7.5 HØST 2013
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Restproduktteknikk
  • Industriell økologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 30/100

Innlevering
30.04.2024


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 70/100 D

06.05.2024 - 07.05.2024

09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 70/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU