course-details-portlet

TEP4285 - Materialstrømanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 70/100 3 dager A
Arbeider 30/100 A

Faglig innhold

Emnet omfatter teori, metodikk og eksempler innen materialstrømanalyse (MFA), som innebærer en systematisk vurdering av strømmer og beholdninger av materialer innen et gitt system definert i rom og tid. En god dokumentasjon av materialstrømmene er en forutsetning for samlet sett god ressurs- og miljømessig håndtering, og for å unngå faren for suboptimaliseringer. Emnets teoretiske og metodiske deler omfatter: i) systemdefinisjon og representasjon, terminologi, indikatorvalg og resultatevaluering, ii) matematisk definisjon og representasjon av systemer, iii) matematisk representasjon av usikkerhet, sensitivitetsanalyse og datatilpasning, iv) dynamisk modellering og analyse og v) introduksjon til, og bruk av ulike software for MFA-modellering. De teoretiske og metodiske forelesningene vil bli supplementert med forelesninger med bakgrunnsinformasjon og eksempler på anvendelse hvor det metodiske rammeverket settes inn i en større sammenheng. Eksempler inkluderer materialstrømanalyse på bedriftsnivå, lokalt nivå, nasjonalt nivå og globalt nivå, og knyttes til typiske problemstillinger innen miljø- og ressursforvaltning, materialstrømmer i samfunnets bygde miljø, samt forvaltningsoppgaver i tilknytning til avfall og gjenvinningssystemer. Forelesningene vil inneholde interaktive elementer med korte diskusjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskaper om:
- Hovedutfordringer og strategier innen samfunnets metabolisme knyttet til de viktigste menneskelige aktiviteter(næringstilgang, rengjøring, transport og kommunikasjon, husholdning og arbeid)
- Teori og anvendelse av materialstrømanalyse for å evaluere metaboliske systemer som er definert i rom og tid.

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
- Forklare rollene til de viktigste stoffer og materialer i dagens samfunns metabolisme og mulige interaksjoner med miljøet.
- Definere systemer for materialstrømsanalyse som egner seg til å reflektere over praktiske problemstillinger og mulige løsninger (inklusive potensielle bivirkninger).
- Reflektere over viktige drivere av systemer for materialstrømsanalyse og beskrive et system ved hjelp av en matematisk modell for å teste virkninger av usikkerhet i data og for å utvikle enkle scenarier ("forecasting", "backcasting", analysere konsekvenser av mulige intervensjoner).
- Peke på og reflektere over styrker, begrensninger og adekvate anvendelser av ulike modeller for materialstrømsanalyse (inkludert andre verktøy i industriell økologi som bygger på dem) og å tolke resultatene i forhold til vurdering av forskjellige virkemidler.

Generell kompetanse
Studenten skal:
- Kunne bruke en systemtilnærming til å løse komplekse problemer.
- Se sammenheng mellom materialstrømsanalyse og andre verktøy som brukes i industriell økologi.
- Kunne kommunisere effektivt med spesialilster og beslutningstakere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet undervises på engelsk. Siden undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentenes besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurderingen gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår en individuell avsluttende oppgave som teller 70% og gruppearbeid/arbeider som teller 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

 

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Det benyttes diverse kursmateriell som distribueres elektronisk (It's learning) underveis i semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TVM4160 7.5 01.09.2013
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygningsteknikk
 • Restproduktteknikk
 • Bygnings- og materialteknikk
 • Miljø- og ressursteknikk
 • Bergteknologi
 • Anleggsteknikk
 • Mineralforekomstgeologi
 • Materialer og bearbeiding
 • Bygningsmaterialer
 • Ressursgeologi
 • Arkitektur
 • Landbruksfag
 • Naturbruk
 • Samfunnsøkonomi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider (1) 70/100 A

Utlevering 17.12.2020

Innlevering 19.12.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 18:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU