course-details-portlet

TEP4235 - Energibruk i bygninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 3/10
Skriftlig skoleeksamen 7/10 4 timer H

Faglig innhold

Hovedmålet for emnet er å bygge opp den rette holdningen til bruk av energi i bygninger med tanke på alle miljøkonsekvensene. Hensikten er å utvikle flerfaglig tilnærming til energiforsyning og bruk i nye og eksisterende bygninger som utnytter kunnskap fra arkitektur, bygningsteknikk, anvendt termodynamikk, elektroteknikk, varme-, kulde-, ventilasjonsteknikk, reguleringsteknikk, økonomi, ledelse og databehandling. Emnet bygger på helhetsvurderinger hvor ytre klima, bygningen og tekniske systemer sees i sammenheng med energiforsyning, energibruk og innemiljø. Målet er å utvikle flerfaglig kunnskap og forståelse for systemløsninger som gir optimal innemiljø i bygninger på en miljømessig og kostnadseffektiv måte. Tema for forelesningene er inneklima, lønnsomhet, energipriser og tariffer, bygningsfysikk, varmetap og varmetilskudd, tekniske installasjoner, reguleringssystemer, energibruksanalyse og praktisk enøk-arbeid med prosjektering, bestemmelse av energisparepotensialet, forslag til tiltak og energioppfølging og drift.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: Emnet skal gi studenten kunnskap om:

 • Helhetlige og flerfaglige løsninger som gir et optimalt inneklima på en ressursmessig og økonomisk forsvarlig måte.
 • Beregnings- og evalueringsmetoder for lønnsomhetsvurderinger av tiltak.
 • Innemiljø - normer og anbefalinger, bygningshygiene, helse og livskvalitet.
 • Samspillet mellom uteklimaet, bygning, energiforsyning og tekniske installasjoner.
 • Varmetap og varmetilskudd i bygninger og hva som påvirker bygningers varmebalanse på kort og lang sikt.
 • Termisk energiforsyning ved hjelp av forbrennings- og elkjeler, varmepumper, solvarmeanlegg og fjernvarme.
 • Tekniske installasjoner for oppvarming, kjøling, ventilasjon, varmtvann, belysning, varmegjenvinning.
 • Regulering og bygningsautomatisering.
 • Måleteknikk og instrumentering.
 • Forvaltning, drift og vedlikehold.

FERDIGHETER: Emnet skal gjøre studenten i stand til å:

 • Beregne effekt- og energibehov basert på eksterne og interne belastninger.
 • Beregne nødvendige luftmengder for å oppnå tilfredsstillende inneklima.
 • Beregne lønnsomhet av energieffektiviseringstiltak.
 • Velge energieffektiviseringstiltak ved nybygging og oppgradering av eksisterende bygninger som er optimale for både økonomi og inneklima.

GENERELL KOMPETANSE: Etter fullført emne:

 • Studenten skal ha kompetanse for beregning og evaluering av bygningers effekt- og energibehov samt oppnådd inneklima.
 • Studenten skal kunne anvende denne kompetansen til å velge løsninger for bygningskonstruksjoner, energiforsyning og tekniske installasjoner som gir et optimalt inneklima på en ressursmessig og økonomisk forsvarlig måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne-, simulerings- og laboratorieøvinger samt med en semesteroppgave. Semesteroppgaven gjennomføres som prosjektbasert læring arbeid i gruppe. Hver gruppe må få minst 60 poeng av 100 poeng for å få tilgang til eksamen. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Noen av beregningsøvelsene krever bruk av byggesimuleringsverktøy som SIMIEN og Excel. For å jobbe i prosjektoppgaven kreves det å bruke SIMIEN og andre simuleringsverktøy sammen med Excel eller MATLAB.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Krav til å gå opp til skriftlig eksamen er godkjente obligatoriske øvinger. Godkjenning av obligatoriske øvinger kan overføres kun fra forrige studieår hvis opplegget ikke er vesentlig endret. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Matematisk naturvitenskapelig basis fra 1. og 2. årskurs av ingeniørstudier eller tilsvarende forkunnskaper.

Kursmateriell

Enøk i bygninger - effektiv energibruk, Gyldendal undervisning, Oslo, 2007.Kompendium - Oversettelse av den samme fagboken til engelsk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO7035 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygningsteknikk
 • Byggekunst, historie og teknologi
 • Byggekunst, prosjektering og forvaltning
 • Energiforsyning og klimatisering i bygninger
 • Energi- og prosessteknikk
 • Anvendt og industriell matematikk
 • Industriell matematikk
 • Elkraftteknikk
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 7/10 H 07.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 50
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL228 Sluppenvegen 14 7
Høst ORD Semesteroppgave 3/10
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 7/10 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU