course-details-portlet

TEP4225 - Energi og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet er en introduksjon til videre studier innen energi og miljø og det skal derfor gir oversikt og en bred forståelse av fagområdet.

Det vil gi oversikt over: -Miljøet som rammebetingelse for energi. -Energiressurser og energibruk. Metoder for produksjon samt miljøkonsekvenser for elektrisk kraft, termisk energi og kjøling. Varme og kulde, produksjonsformer og miljøkonsekvenser. Energiomvandlinger i industri og bygninger. Energifleksibilitet og transport av fjernvarme. Elektrisk energi, elektrisitet som energibærer og infrastrukturen knyttet til dette. Elmarked og prisdannelse. Planlegging og dimensjonering av varmeforsyning. Energibalanse og miljøregnskap.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Sentrale utfordringer og teknologier innen energibruk, utnyttelse av energiressurser, energiomvandling og miljøkonsekvenser.

Emnet skal gi studenten innføring i:
- Miljøkrav som vilkår for energibruk og utnyttelse av energiressurser
- En oversikt over energiressurser og energi¬bruk
- Produksjonsmetoder for elektrisk kraft og varme/kulde og konsekvenser for miljøet
- Energiomvandlinger i industri og bygninger
- Fjernvarme
- Teknologi, distribusjon og infrastruktur i det nordiske elkraftsystemet
- Hvordan systemet for elektrisk kraftoverføring er bygget opp
- Handelen i det nordiske kraftmarkedet (Nord Pool)
- Varmebalanse og energiforsyning for bygninger
- Drivere for energibruk og klimautslipp
- Livsløpstenkning og miljøkonsekvenser fra energiproduksjon
- Energi og FNs bærekraftsmål


Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- kunne anvende grunnleggende kunnskaper om ulike former for produksjon, transport og anvendelse av elektrisitet og varme/kulde til å løse enkle problemer, samt kunne anvende kunnskapen til å forklare sammenhenger mellom bruk av energi¬ressurser og miljøpåvirkninger.

Generell kompetanse:
Etter fullført emne:
- Skal studenten ha grunnleggende kompetanse om miljøkonsekvenser som følger av ulike energibærere og tekniske løsninger
- Skal studenten kunne anvende denne kompetansen i det videre studiet.

Læringsformer og aktiviteter

Det legges vekt på at studentene får en god oversikt over temaer som behandles i andre emner innen Energi og miljø. Emnet bygges opp rundt problembaserte øvinger og laboratorieøvinger. Til disse knyttes det introduksjonsforelesninger av faglærere og eventuelt inviterte fagpersoner. Prosjektoppgaven i førstesemesteropplegget "Teknostart" inngår som en del av emnet.
I vurderingsgrunnlaget inngår problembaserte oppgaver som organiseres som gruppearbeid og avsluttes med presentasjon for andre studenter og innlevering av rapport. For å bestå emnet må alle oppgaver være bestått. I tillegg må alle laboratorieøvinger/-demonstrasjoner være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Øvinger
  • Laboratorieøvinger

Mer om vurdering

Tre problembaserte oppgaver som organiseres som gruppearbeid og avsluttes med presentasjon og innlevering av rapport. Bestått krever minimum 70 av 100 poeng. I tillegg må laboratorieøving og eventuell laboratoriedemonstrasjoner være godkjent.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Kompendium og litteraturundersøkelser

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO7005 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Industriell økologi
  • Industriell økonomi
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU