course-details-portlet

TEP4223 - Livssyklusanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

For å evaluere miljøkonsekvensene som er forbundet med ulike varer, tjenester og energisystemer, benyttes i hovedsak det metodiske rammeverket som kalles livsløpsanalyse (LCA, Engelsk: Life cycle assessment). Dette rammeverket er nyttig for å kunne gjennomføre konsistente sammenligninger av ulike systemløsninger og alternative teknologier med hensyn på miljøegenskaper. Dette innebærer en evaluering som andresserer mange forskjellige miljøbelastningskategorier, fra global oppvarming, via forsuring til toksiske utslipp mfl. Et bredt perspektiv er viktig for å unngå at våre tiltak for å redusere global oppvarming ikke forårsaker andre betydelige miljøproblemer. Det er også viktig at systemgrenser settes riktig. For eksempel så stammer en fjerdedel av den totale klimabelastningen knyttet til en personbil sitt livsløp fra produksjon av bil og drivstoff. For å sikre konsistente miljøanalyser av nye bilteknologier og alternative drivstoff er det derfor åpenbart at det å kun se på utslipp fra eksosrøret ikke er tilstrekkelig. LCA rammeverket er utviklet for å adressere denne typen utfordringer. Dette emnet gir en introduksjon til LCA på mastergradsnivå. Emnet består av to hoveddeler: I den første delen gjennomgås den metodiske kjernen av LCA. Dette inkluderer det matematiske grunnlaget, modellering av produksjonssystemer og metoder for evaluering av miljøbelastninger. I den andre delen blir anvendelser av LCA på ulike systemer presentert. Dette inkluderer analyser av bioenergi, landbasert og offshore vindenergi, solceller, biodrivstoff, konvensjonelle og elektriske biler for å nevne noen. Studentene vil gjennom øvingsopplegget også få anledning til å analysere noen av disse systemene selv.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi studenten kunnskap om: - Livssyklusanalyser (LCA) for evaluering av ulike systemer, teknologier og produkter mhp deres miljøegenskaper. - Anvendelse av dette rammeverket på ulike energi, produkt og transport systemer og teknologier. Emnet skal gi studenten innsikt i: - Hvordan man skal gjennomføre robuste miljøevalueringer. Ferdigheter: Emnet skal gjøre studenten i stand til å: - Gjennomføre en moderat kompleks LCA under veiledning. Generell kompetanse: Emnet skal gi studenten forståelse for: - Hvordan man skal evaluere miljøegenskapene til ulike energi og produksjonssystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises ved bruk av ulike læringsmetoder. Den første delen undervises hovedsaklig ved bruk av tavle. I denne delen vil noen av forelesningene bli benyttet til å jobbe med oppgaveløsning ved bruk av matlab. I den siste delen av kurset presenteres ulike anvendelser av LCA, hovedsakelig ved bruk av lysark, og studentene vil få anledning til å analysere noen av disse ved bruk av programvareverktøy.

Undervisningen gis på engelsk. Siden undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Emnet undervises på nett høsten 2020.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Alt materiale vil bli distribuert via Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Industriell økologi
  • Teknologiske fag
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 09.12.2022 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 170
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 8
DI171 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU