course-details-portlet

TEP4222 - Kryssløpsanalyse, handel og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt/Gruppeoppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt/Gruppeoppgave 100/100

Faglig innhold

Kryssløpsanalyser blir stadig viktigere innenfor miljøsystemanalyse. Dette kurset har som mål å formidle det metodiske grunnlaget samt gi innsikt i to anvendelsesområder. I den første delen av kurset tar man for seg hvordan statistikk på transaksjoner mellom de ulike industrielle sektorene gir utgangspunkt for økonomiske så vel som miljømessige analyser. Fra dette etableres metoden. Det gir grunnlag for å knytte produksjonsaktiviteter og deres ressursbruk og utslipp i produksjon til konsum av varer og tjenester. Fotspor til en tilfeldig valgt forbruk, or all forbruk i en nasjon kan beregnes på den måten. Den andre delen av kurset tar for seg anvendelse av kryssløpsanalyse til å beskrive materialflyt i samfunnet. Forståelsen av dette er viktig for å kunne utvikle bærekraftige industrielle systemer. Dernest tar kurset for seg analyser som er relatert til miljøaspekter av internasjonal handel og konsum gjennom multiregionale kryssløpsanalyse modeller. Dette innebærer også miljøbelastning knyttet til importerte varer og tjenester.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi studenten kunnskap om: - Kryssløpsanalyse med miljøutvidelser (EIO). - Datagrunnlag i nasjonalregnskap med miljøtilegg. - Konstruksjon av kryssløpsmatriser basert på data fra nasjonalregnskapet - Metodisk grunnlag i kryssløpsanalyser (EIO) - Anvendelse av EIO for miljøevaluering av produksjon og konsum på sektor, nasjonalt, regionalt og globalt nivå. Emnet skal gi studenten innsikt i: - Evaluering av miljøringvirkninger i større produksjonsnettverk. Ferdigheter: Uttrykke market og produksjonsbalanse i et set med lineære ligninger og løse disse. Emnet skal gjøre studenten i stand til å: Programmere beregningene i python og vise resultater som figurer. Analysere miljøbelastingen knyttet til produksjon og konsum. Generell kompetanse: Emnet skal gi studenten forståelse for: - Miljøbelastningen knyttet til produksjons og konsum.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av forelesninger og øvingsoppgaver. Øvingsoppgaver krever bruk a programmering i Python. Pensum er obligatorisk. Forelesningene vil bli holdt på engelsk. Siden undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt presentasjon
  • Øvinger

Mer om vurdering

Vurdering er baset på øvinger, et semesterprosjekt, og presentasjon av prosjektet. Prosjektet gjennomføres i en gruppe av 2-3 studenter, men studenter kan søke om å få levere individuell prosjekt. Ved gjentak kan det brukes muntlig eksamen.

Kursmateriell

Alt kursmateriell distribueres via Blackboard.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell økologi
  • Samfunnsøkonomi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt/Gruppeoppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjekt/Gruppeoppgave 100/100

Innlevering
10.05.2024


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU