course-details-portlet

TEP4222 - Kryssløpsanalyse, handel og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 70/100
Øving 30/100

Faglig innhold

Kryssløpsanalyser blir stadig viktigere innenfor miljøsystemanalyse. Dette kurset har som mål å formidle det metodiske grunnlaget samt gi innsikt i to hovedanvendelsesområder.
I den første delen av kurset tar men for seg hvordan statistikk på transaksjoner mellom de ulike industrielle sektorene gir utgangspunkt for økonomiske så vel som miljømessige analyser. Fra dette etableres rammeverket som Wassily Leontief mottok nobelprisen for. Den andre delen av kurset tar for seg anvendelse av kryssløpsanalyse til å se på materialflyt i samfunnet (MFA). Forståelsen av dette er viktig for å kunne utvikle bærekraftige industrielle systemer. Dernest tar kurset for seg analyser som er relatert til miljøaspekter av internasjonal handel og konsum. Det vil bli undervist i metoder for å analysere miljøbelastningen knyttet til et gitt konsummønster. Dette innebærer også miljøbelastning knyttet til importerte varer og tjenester. Videre vil kurset ta for seg metoder for analyse av miljømessige handelsbalanser mellom ulike land (multiregionale kryssløpsanalyse modeller). Det vil også bli undervist i anvendelser av linear programmering for scenario modellering. Til slutt vil det bli gitt en innføring i handelsmodeller baser på komparative fortrinn.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Kryssløpsanalyse med miljøutvidelser (EIO).
- Datagrunnlag i nasjonalregnskap med miljøtilegg.
- Konstruksjon av kryssløpsmatriser basert på data fra nasjonalregnskapet
- Metodisk grunnlag i kryssløpsanalyser (EIO)
- Anvendelse av EIO for miljøevaluering av produksjon og konsum på sektor, nasjonalt, regionalt og globalt nivå.

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- Evaluering av miljøringvirkninger i større produksjonsnettverk.

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
Analysere miljøbelastingen knyttet til produksjon og konsum.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten forståelse for:
- Miljøbelastningen knyttet til produksjons og konsum.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av forelesninger og øvingsoppgaver. Pensum er obligatorisk. Forelesningene vil bli holdt på engelsk. Siden undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurderingen gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår en skriftlig avsluttende eksamen som teller 70% og øvinger som teller 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Alt kursmateriell distribueres via Blackboard.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell økologi
  • Samfunnsøkonomi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Øving 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider (1) 70/100 11.05.2021 08:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU