TEP4222 - Kryssløpsanalyse, handel og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Kryssløpsanalyser blir stadig viktigere innenfor miljøsystemanalyse. Dette kurset har som mål å formidle det metodiske grunnlaget samt gi innsikt i to hovedanvendelsesområder.
I den første delen av kurset tar men for seg hvordan statistikk på transaksjoner mellom de ulike industrielle sektorene gir utgangspunkt for økonomiske så vel som miljømessige analyser. Fra dette etableres rammeverket som Wassily Leontief mottok nobelprisen for. Den andre delen av kurset tar for seg anvendelse av kryssløpsanalyse til å se på materialflyt i samfunnet (MFA). Forståelsen av dette er viktig for å kunne utvikle bærekraftige industrielle systemer. Dernest tar kurset for seg analyser som er relatert til miljøaspekter av internasjonal handel og konsum. Det vil bli undervist i metoder for å analysere miljøbelastningen knyttet til et gitt konsummønster. Dette innebærer også miljøbelastning knyttet til importerte varer og tjenester. Videre vil kurset ta for seg metoder for analyse av miljømessige handelsbalanser mellom ulike land (multiregionale kryssløpsanalyse modeller). Det vil også bli undervist i anvendelser av linear programmering for scenario modellering. Til slutt vil det bli gitt en innføring i handelsmodeller baser på komparative fortrinn.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Kryssløpsanalyse med miljøutvidelser (EIO).
- Datagrunnlag i nasjonalregnskap med miljøtilegg.
- Konstruksjon av kryssløpsmatriser basert på data fra nasjonalregnskapet
- Metodisk grunnlag i kryssløpsanalyser (EIO)
- Anvendelse av EIO for miljøevaluering av produksjon og konsum på sektor, nasjonalt, regionalt og globalt nivå.

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- Evaluering av miljøringvirkninger i større produksjonsnettverk.

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
Analysere miljøbelastingen knyttet til produksjon og konsum.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten forståelse for:
- Miljøbelastningen knyttet til produksjons og konsum.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av forelesninger og øvingsoppgaver. Pensum er obligatorisk. Forelesningene vil bli holdt på engelsk. Siden undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurderingen gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår en skriftlig avsluttende eksamen som teller 70% og øvinger som teller 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Alt kursmateriell distribueres via it's learning.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Øving 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 09.06.2018 09:00
Sommer UTS Øving 30/100
Sommer UTS Skriftlig eksamen 70/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.