course-details-portlet

TEP4222 - Kryssløpsanalyse, handel og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 50/100
Quiz 10/100
Øvinger 40/100

Faglig innhold

Kryssløpsanalyser blir stadig viktigere innenfor miljøsystemanalyse. Dette kurset har som mål å formidle det metodiske grunnlaget samt gi innsikt i to hovedanvendelsesområder. I den første delen av kurset tar men for seg hvordan statistikk på transaksjoner mellom de ulike industrielle sektorene gir utgangspunkt for økonomiske så vel som miljømessige analyser. Fra dette etableres rammeverket som Wassily Leontief mottok nobelprisen for. Det gir grunnlag for å knytte ressursbruk og utslipp i produksjon til konsum av varer og tjenester. Fotspor til en tilfeldig valgt forbruk, or all forbruk i en nasjon kan beregnes på den måten.  Den andre delen av kurset tar for seg anvendelse av kryssløpsanalyse til å se på materialflyt i samfunnet (MFA). Forståelsen av dette er viktig for å kunne utvikle bærekraftige industrielle systemer. Dernest tar kurset for seg analyser som er relatert til miljøaspekter av internasjonal handel og konsum gjennom multiregionale kryssløpsanalyse modeller. Dette innebærer også miljøbelastning knyttet til importerte varer og tjenester. Det vil også bli undervist i anvendelser av linear programmering for scenario modellering.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi studenten kunnskap om: - Kryssløpsanalyse med miljøutvidelser (EIO). - Datagrunnlag i nasjonalregnskap med miljøtilegg. - Konstruksjon av kryssløpsmatriser basert på data fra nasjonalregnskapet - Metodisk grunnlag i kryssløpsanalyser (EIO) - Anvendelse av EIO for miljøevaluering av produksjon og konsum på sektor, nasjonalt, regionalt og globalt nivå. Emnet skal gi studenten innsikt i: - Evaluering av miljøringvirkninger i større produksjonsnettverk. Ferdigheter: Emnet skal gjøre studenten i stand til å: Analysere miljøbelastingen knyttet til produksjon og konsum. Generell kompetanse: Emnet skal gi studenten forståelse for: - Miljøbelastningen knyttet til produksjons og konsum.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av forelesninger og øvingsoppgaver. Øvingsoppgaver krever bruk a programmering i Python eller MatLab. Pensum er obligatorisk. Forelesningene vil bli holdt på engelsk. Siden undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurderingen gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår et skriftlig prosjekt som teller 50%, øvinger som teller 40%, og en quiz som teller 10%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

Alt kursmateriell distribueres via Blackboard.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell økologi
  • Samfunnsøkonomi
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjekt 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Øvinger 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Quiz 10/100

Utlevering
03.03.2022

Innlevering
03.03.2022


12:20


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU