course-details-portlet

TEP4220 - Miljøpåvirkningsindikatorer for beslutningsstøtte

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Emnet tar for seg konsekvensanalyse av miljøvirkninger. Emnet skal gi studentene kjennskap til ulike verktøy brukt til å tallfeste miljøkonsekvenser, da med hovedfokus på påvirkningsprosesser som er skadelig for økosystemene. Metodologisk fokus vil være på livsløps konsekvensanalyse og dets metoder til å vurdere påvirkninger på økosystemet og menneskelig helse. Følgende miljøpåvirkninger vil bli dekket: Klimaendringer, toksisitet, forsuring, eutrofiering, svevestøv, land og vannbruk. Vi vil også diskutere nye utviklinger i livsløps konsekvensanalyse. Emnet vil også introdusere studenten for relaterte metoder, som risikovurdering og enkle multimedia modellvurdering. Den romlige differensieringen av påvirkninger og vurderinger av dets usikkerhet vil diskuteres.

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten vil få kunnskap og forståelse om - de dominerende problemene på biologisk mangfold og økosystemer - definisjonen av økosystemtjenester - ulike vurderingsmetoder og deres styrker og svakheter - en rekke LCIA påvirkningskategorier (slik som toksisitet, forsuring, svevestøv, eutrofiering og bruk av vann), inkludert bakgrunnen av metodeutvikling, viktigheten av romlig (spatial) differensiering og usikkerheter Kompetanse Etter emnet skal studenten: - Ha en solid oversikt over de store miljøproblemene som i hovedsak er knyttet til økosystemer og biologisk mangfold. - Ha kjennskap til utviklingen av metoder for livsløps konsekvensvurderinger av økosystemer, med alle sine styrker og svakheter. - Ha kompetanse til å utføre multimedia massebalanser (multimedia mass balance models, steady-state) -Ha kompetanse til å definere systemgrenser for bruk i LCA og beregne fotavtrykk. -Ha kompetanse til å kritisk tolke resultatene og gjennomføre enkle LCA studier. - Ha kunnskap om gjennomføring av andre vurderingstilnærminger (som for eksempel risikovurdering). - Kunnskap om begrensningene til en rekke verktøy som brukes til å vurdere miljøkonsekvenser. -Kunnskap om bruksmulighetene til en rekke verktøy som brukes til å vurdere miljøkonsekvenser, med fokus på økosystemer og biologisk mangfold. Hovedfokus vil bli på økosystemer og biologisk mangfold, men viktige påvirkninger på menneskelige helse vil også ble inkludert.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har forelesninger, diskusjoner og øvinger. Emnet har obligatorisk lesestoff (hovedsakling fra vitenskapelig litteratur). Forelesninger og øvinger vil foregå på engelsk. 3/4 av øvingene/gruppearbeidet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Eksamen vil bli avholdt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske øvinger og en skriftlig slutteksamen. Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kursmateriell, bestående av rapporter og vitenskapelig litteratur, vil bli lagt ut på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO4065 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Energi- og prosessteknikk
  • Industriell økologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU