course-details-portlet

TEP4220 - Forståelse og kvantifisering av miljøpåvirkninger på økosystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 30/100 2 timer C
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet tar for seg konsekvensanalyse av miljøvirkninger. Emnet skal gi studentene kjennskap til ulike verktøy brukt til å tallfeste miljøkonsekvenser, da med hovedfokus på påvirkningsprosesser som er skadelig for økosystemene. Metodologisk fokus vil være på livsløps konsekvensanalyse og dets metoder til å vurdere påvirkninger på økosystemet og menneskelig helse. Følgende miljøpåvirkninger vil bli dekket: Klimaendringer, toksisitet, forsuring, eutrofiering, svevestøv, land og vannbruk. Vi vil også diskutere nye utviklinger i livsløps konsekvensanalyse. Emnet vil også introdusere studenten for relaterte metoder, som risikovurdering og enkle multimedia modellvurdering. Den romlige differensieringen av påvirkninger og vurderinger av dets usikkerhet vil diskuteres.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten vil få kunnskap og forståelse om
- de dominerende problemene på biologisk mangfold og økosystemer
- definisjonen av økosystemtjenester
- ulike vurderingsmetoder og deres styrker og svakheter
- en rekke LCIA påvirkningskategorier (slik som toksisitet, forsuring, svevestøv, eutrofiering og bruk av vann), inkludert bakgrunnen av metodeutvikling, viktigheten av romlig (spatial) differensiering og usikkerheter


Kompetanse
Etter emnet skal studenten:
- Ha en solid oversikt over de store miljøproblemene som i hovedsak er knyttet til økosystemer og biologisk mangfold.
- Ha kjennskap til utviklingen av metoder for livsløps konsekvensvurderinger av økosystemer, med alle sine styrker og svakheter.
- Ha kompetanse til å utføre multimedia massebalanser (multimedia mass balance models, steady-state)
-Ha kompetanse til å definere systemgrenser for bruk i LCA og beregne fotavtrykk.
-Ha kompetanse til å kritisk tolke resultatene og gjennomføre enkle LCA studier.
- Ha kunnskap om gjennomføring av andre vurderingstilnærminger (som for eksempel risikovurdering).
- Kunnskap om begrensningene til en rekke verktøy som brukes til å vurdere miljøkonsekvenser.
-Kunnskap om bruksmulighetene til en rekke verktøy som brukes til å vurdere miljøkonsekvenser, med fokus på økosystemer og biologisk mangfold.

Hovedfokus vil bli på økosystemer og biologisk mangfold, men viktige påvirkninger på menneskelige helse vil også ble inkludert.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har forelesninger, diskusjoner og øvinger. Emnet har obligatorisk lesestoff (hovedsakling fra vitenskapelig litteratur). Forelesninger og øvinger vil foregå på engelsk. 2/3 av øvingene/gruppearbeidet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Eksamen vil bli avholdt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurderingen gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår en skriftlig avsluttende eksamen som teller 70% og en skriftlig semesterprøve som teller 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Øvinger må ikke leveres igjen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kursmateriell, bestående av rapporter og vitenskapelig litteratur, vil bli lagt ut på It's learning.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO4065 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Energi- og prosessteknikk
  • Industriell økologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Semesterprøve 30/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU