TEP4200 - Konstruksjon, drift og vedlikehold av hydrauliske strømningsmaskiner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet tar for seg grunnprinsippene ved konstruksjon av maskiner basert på den hydrauliske belastningen med bakgrunn i styrkeberegning og materialvalg ved konstruksjon av pumper og turbiner. Levetidsanalyse og driftssikkerhet basert på materialfeil i produksjon ved hjelp av bruddmekanikk. Studentene får innføring i styrkeberegning og deformasjonsberegninger med kriterier basert på spenninger og tillatte deformasjoner med hensyn til klaringer i maskinene. Slitasjemotstand ved sandførende vann og kavitasjonserosjon for nyutviklede og tradisjonelle materialer gjennomgås. Typiske analyser og målemetoder av vibrasjon, trykkpulsasjon og virkningsgrad vil inngå. Emnet tar særlig sikte på å gi en anvendt bruk av kunnskap ervervet ved universitetet til å utføre konstruksjoner i industrien. Dynamisk analyse og regulering, samt tilpasning av pumpe eller turbin til systemet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Maskinteknisk utstyr i vannkraftverk, dimensjonering for luker,
ventiler, varegrinder, og kjøle- og lenseanlegg
- Drift og vedlikehold
- Systemdynamisk simuleringsmetoder for trykkstøt, sjaktsvingninger og
reguleringsstabilitet
- Hydrauliske målinger i felt og i laboratoriet

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- Det maskintekniske utstyret i vannkraftverk
- Driftstekniske problemstillinger

Ferdigheter
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- Velge riktig utstyr og grunnlag for å gjennomføre en
teknisk-økonomisk dimensjonering
- Simulering av vannkraftsystemet mhp systemdynamikk
- Gjennomføre målinger av virkningsgrad, vannføring, trykk og
trykktransienter etc.

Generell kompetanse
Emnet skal gi studenten:
- Kompetanse om et vannkraftanleggs maskintekniske komponenter
- Kompetanse om turbinens samspill vannvei, samt med generator og nett.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Laboratorieøvelse. Selvstudium. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved mindre enn 5 oppmeldte studenter vil emnet bli gitt som selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

TEP4135 Strømningslære.

Kursmateriell

Kompendier.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO4045 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.