course-details-portlet

TEP4200 - Konstruksjon, drift og vedlikehold av hydrauliske strømningsmaskiner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet tar for seg grunnprinsippene ved konstruksjon av maskiner og komponenter basert på hydrauliske forhold. Systemdynamikk og reguleringsstabilitet vil bli gjennomgått, samt flytdiagram for de relevante prossesser og sekvenser for drift (oppstart, synkronisering, osv). Målinger som utføres på anlegg vil bli gjennomgått, inkludert virkningsgradsmålinger. Virkningsgradsmålinger på modell og oppskalering til prototype-verdier vil også gjennomgås. Innføring i vedlikehold og hjelpesystemer vil bli gitt, samt presentasjon av reversivble pumpeturbiner og energilagring i form av pumpekraftverk. Livssyklusanalyse for vannkraftverk blir presentert. Faget vil kunne tilpasses ut over denne beskrivelsen.

Læringsutbytte

Kunnskap Emnet skal gi studenten kunnskap om: - Maskinteknisk utstyr i vannkraftverk, dimensjonering for luker, ventiler, varegrinder, og kjøle- og lenseanlegg - Drift og vedlikehold - Systemdynamisk simuleringsmetoder for trykkstøt, sjaktsvingninger og reguleringsstabilitet - Hydrauliske målinger i felt og i laboratoriet. Emnet skal gi studenten innsikt i: - Det maskintekniske utstyret i vannkraftverk - Driftstekniske problemstillinger Ferdigheter Emnet skal gjøre studenten i stand til å: - Velge riktig utstyr og grunnlag for å gjennomføre en teknisk-økonomisk dimensjonering - Simulering av vannkraftsystemet mhp systemdynamikk - Gjennomføre målinger av virkningsgrad, vannføring, trykk og trykktransienter etc. Generell kompetanse Emnet skal gi studenten: - Kompetanse om et vannkraftanleggs maskintekniske komponenter - Kompetanse om turbinens samspill vannvei, samt med generator og nett.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved mindre enn 5 oppmeldte studenter vil emnet bli gitt som selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Grupperapport

Mer om vurdering

Digital eksamen med automatisk retting.

Kursmateriell

Kompendier og/eller forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO4045 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Hydro- og gassdynamikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 11.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 15
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU