course-details-portlet

TEP4185 - Naturgassteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 10/100 15 minutter F
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D
Muntlig eksamen 10/100 15 minutter F
Muntlig eksamen 10/100 15 minutter F

Faglig innhold

Kurset tar for seg utvalgte industrielle anvendelser av prosess- og energiteknikk med fokus på naturgass. Innledningsvis gis en oversikt over viktige utfordringer og problemstillinger i norsk prosessindustri. Deretter går man dypere inn i gass-prosessering, gasskraft og LNG-teknologi.
Kurset arrangeres i samarbeid med relevant industri.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Naturgass verdikjede, fra brønn til marked
- Hvordan beskrive sentrale prosessenheter og noen av de viktigste utstyrsenhetene i kjeden
- Matematiske modeller som anvendes i HYSYS prosess-simulator
- Prosesser for fjerning av H2S og CO2 fra naturgass
- Elementene i LNG-kjeder med hovedfokus på flytendegjøring av naturgass
- Grunnleggende termodynamiske egenskaper og egenskaper ved LNG
- Krav til rensing og sammensetning av naturgass relatert til LNG
- Blokkskjema for LNG-anlegget
- Prosess-flytdiagrammer og prinsipper for hovedtyper av LNG-prosesser
- Optimalisering av prosesser med blandet kuldemedium.
- Kryogeniske varmevekslerprinsipper
- Gassturbinbasert kraftproduksjon, med hensyn til enhetsoperasjoner og systemintegrasjon
- Fluidstrømning i turbomaskineri, kompressorer og turbiner, samt å forstå hvordan termisk energi omdannes til arbeid
- Dampproduksjon i avgasskjeler (HRSG)
- Operativ karakteristisk for en gassturbin, kompressorkart, turbin kart, tilstand for choking for å finne trykkforhold.
- Grunnleggende regulering av gassturbiner.

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- Naturgassprosessering
- Produksjon og håndtering av LNG
- Kraft- og varmeproduksjon fra naturgass

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- Etablere prosessimuleringsmodeller for trinnene i gassprosessering i prosessimulatoren HYSYS
- Lage oppvarming-/avkjølingskurver for LNG-prosesser ved bruk av HYSYS.
- Studenten skal kunne beregne off-design og dellastoppførsel for gassturbiner.
- Hvordan beregne dampproduksjon i en HRSG.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten:
- Evner til å benytte tidligere ervervet kunnskap til å utforme industrielle prosesser. Studentene skal nå tilstrekkelig grunnlag og motivasjon for etterfølgende fordypning i fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Regneøvinger med veiledning. Det gis gruppeøvinger med prosess-simulering og prosess-syntese for reelle industrielle prosesser. Det arrangeres ekskursjon til Metanol-fabrikken på Tjeldbergodden. Undervisningen og eksamen er på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurderingen gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår en skriftlig avsluttende eksamen som teller 70% og tre muntlig eksamen som hver teller 10%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak må alle vurderinger gjentas.

Øvinger skal ikke gjentas ved ny eksamen. Øvingsresultat fra første forsøk vil bli brukt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO4030 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Kuldeteknikk - lavtemperatur prosessteknikk
  • Petroleumsteknologi
  • Termisk energi og vannkraft
  • Kjemisk prosessteknologi
  • Kjemiteknikk
  • Kjemi/prosess
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 10/100 F
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 10/100 F
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 10/100 F
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU