course-details-portlet

TEP4175 - Energi fra vind og havstrøm

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Muntlig eksamen 50/100

Faglig innhold

Emnet vil gjennomgå beregning av energi potensialet i vind, bølger og tidevann. Det blir undervist i metoder for måling av vind- og vann-hastigheter og bølgehøyder som kan bli benyttet til kartlegging av energipotensialer i et område eller på en bestemt plass. Det vil gjennomgåes forskjellige teknologier for vind-, tidevann- og bølge-kraftverk. Emnet består av et stort prosjekt som omhandler en bestemt teknologi innefor vind, tidevann eller bølgeenergi. Prosjektet kan gjennomføres individuelt eller i gruppe.

Læringsutbytte

Beskrive og analysere strømninger i atmosfæren og havet. Studenten skal gjennom emnet lære å forstå de styrende faktorer til storskala strømninger i atmosfære og hav, og metoder og analyser for å bestemme lokale strømningsfelt. Med basis i denne forståelsen skal studenten videre få innsikt i hvilke teknologiske innretninger som kan benyttes for å høste ny fornybar energi fra slike strømninger. Målsettingen med emnet er derfor å utvikle studenten til et slikt nivå at denne på selvstendig grunnlag kan utrede energipotensialet i slike strømninger og hvilken teknologi som best egner seg for utvinning av denne energien.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. I øvingsundervisningen blir det lagt vekt på eksperimentelle undersøkelser i laboratoriet, i tillegg til regneøvinger. Obligatoriske øvinger og prosjektrapport vil telle 50 % av sluttkarakteren i emnet. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Kursmateriell

"Wind Energy Explained. Theory , Design and Application", Manwell, McGowan and Rogers, Wiley, 2002 ISBN 13:978-0-471-49972-5 (H/B)
Utdelt materiale fra faglærere.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO1085 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2011

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 14.12.2011 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU