course-details-portlet

TEP4175 - Design av en vindturbin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Presentasjon 25/100
Grupppeoppgave/rapport 75/100

Faglig innhold

Emnet vil gjennomgå beregning av energipotensialet i vind. Det blir undervist i metoder for måling av vind-hastigheter som kan bli benyttet til kartlegging av energipotensialer i et område eller på en bestemt plass. Det vil gjennomgåes forskjellige teknologier for vind-kraftverk. Emnet består av et stort prosjekt som omhandler en bestemt teknologi innenfor vindenergi. Prosjektet skal gjennomføres i en gruppe.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskap om: - Energipotensialet i vind. - Strømning og turbulens i vind. - Vindturbiners grunnleggende design, virkemåte og introduksjon til hovedkomponentene. - Vindturbiner; Effekt og Thrust koeffisienter iht. Betz teorem. - Akulator og Rotor Disk teori. - Design av et turbinblad ved å benytte Blad Element Moment metoden. Emnet skal gi studenten innsikt i: - Fornybar energi:potensialet i verden. - Aerodynamikk på en vingeprofil. - Designlaster for en vind- og tidevannsturbin. Ferdigheter: Emnet skal gjøre studenten i stand til å: - Beregne hoveddimensjoner på vindturbiner. - Beregne energipotensialet fra vinden. - Beregne energi produsert fra et vindturbin-kraftverk. Generell kompetanse: Emnet skal gi studenten: - Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse om vindturbiner. - Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter der disse maskinene inngår som komponenter i et kraftverk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og plattformen OpenEdX. I øvingsundervisningen blir det lagt vekt på eksperimentelle undersøkelser i laboratoriet, i tillegg til regneøvinger. 2/3 av øvingene kreves godkjent for å kunne få vurdering i emnet. Øvinger, rapport og muntlig presentasjon vil begge evalueres separat. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsordning: Delvurdering. I denne inngår en Grupperapport (75%) og en Muntlig presentasjon (25%) som begge evalueres med karakterskala A-F. Vurdering for det hele gis med karakter A-F. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Kursmateriell

"Wind Energy Explained. Theory , Design and Application", Manwell, McGowan and Rogers, Wiley, 2002 ISBN 13:978-0-471-49972-5 (H/B) Utdelt materiale fra faglærere.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO1085 7.5
FENT2321 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Grupppeoppgave/rapport 75/100

Innlevering
30.11.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Presentasjon 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU