course-details-portlet

TEP4170 - Varme- og forbrenningsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Grunnleggjande om flammer og kjemiske reaksjonar: termodynamikk, eksperimentell undersøking. Kjemisk kinetikk, reaksjonsmekanismer, laminære forblanda og uforblanda flammer. Turbulens og forbrenning; turbulensmodellering, turbulent forbrenning, "Eddy Dissipation Concept" (EDC). Danning av forureining, NOx, sot. Forbrenning av faste og flytande brensler. Reaksjonskinetikk.

Læringsutbytte

Kunnskapar: Studenten får kunnskap om: - brensel og forbrenningsinnretningar. - fysisk og kjemisk grunnlag. - forureining. - sikkerheit (brann m.m.). Studenten får innsikt i: - kjemisk kinetikk, kjemiske mekanismar, forenkla og detaljerte reaksjonar - laminære flammer; kvalitativt og kvanti-tativt om brenselomsetnad, temperatur, produkt m.m. - kva turbulens har å seie for varmeutveksl-ing, blanding og forbrenning, og korleis dette kan uttrykkast matematisk. - turbulensteori og –modellering, dei van-legaste turbulensmodellane - grensesjikt; faste flater i strøyminga. - flammeregime, små og store skalaer (tid, lengd) og kva dei har å seie - forbrenningsmodellar for numerisk rekning (CFD). Ferdigheiter: Studenten skal vere i stand til å: - forstå korleis forbrenningsinnretningar verkar og korleis ein kan gjere enkle eller detaljerte utrekningar for desse. - velje modellar (turbulens, forbrenning, kjemi) til bruk i numerisk rekning (CFD). - arbeide vidare med eit vidt spekter av forbrenningstilfelle - overføre kunnskap mellom ulike slag tilfelle med forbrenning. Generell kompetanse: Studenten skal ha forståing for: - at fluidmekanikk, termodynamikk, varme- og massetransport og kjemi er generell kunnskap. - korleis bruke teorien til å løyse nye problem. - korleis forbrenning verkar og korleis det kan endrast, t.d. for å redusere forureining og auke energiutnyttinga.

Læringsformer og aktiviteter

Førelesingar, sjølvstudium, øvingar. Undervisninga er på engelsk dersom studenter som ikke kan norsk tek emnet. Er undervisninga på engelsk vert eksamensoppgåvene gjevne berre på engelsk, medan studenten kan svare på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsett eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftleg eksamen verte endra til munnleg eksamen.

Kursmateriell

Ertesvåg: Turbulent flow and combustion (Turbulent strøyming og forbrenning, Tapir 2000). Turns: An introduction to combustion, McGraw-Hill.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO1073 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Forbrenning
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 31.05.2024 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 3
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU