course-details-portlet

TEP4120 - Termodynamikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Konsepter og definisjoner; det termodynamiske system, egenskaper, faselikevekt for rene substanser, tilstandslikninger for en gassfase, tabeller for termodynamiske egenskaper, arbeid og varme. Termodynamikkens 1. lov; sirkelprosesser, tilstandsendring, indre energi, entalpi, spesifikk varme; åpne systemer, stasjonære og ikkestasjonære prosesser. Termodynamikkens 2. lov; reversible og irreversible prosesser, Carnot-prosessen, den termodynamiske temperaturskala, entropi, entropiøkningsprinsippet. Sirkelprosesser for kraftproduksjon og kjøling, Otto- og Diesel-prosessen, gassturbinprosessen. Introduksjon til eksergianalyse.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi studenten kunnskap om: - Konserveringslover for masse og energi (herunder termodynamikkens 1. lov). - Energiformer så som arbeid (kraft) og varme, indre energi og entalpi. - Entropi og termodynamikkens 2. lov. - Årsaker til termodynamiske tap i form av irreversibiliteter. - Ulike energiformers kvalitet målt som evne til å produsere arbeid. - Prosessers destruksjon av energikvalitet. - Ideell gass modell, dens antakelser, anvendelser og begrensninger. - Ulike sirkelprosesser som Carnot, Rankine, Otto, Diesel og Brayton. – Emnet skal gi studenten innsikt i: - Virkemåte for dampkraftverk, gasskraft-verk, interne forbrenningsmotorer, varmepumper og kjølekretser. - Hovedkomponentene i kraft/varme prosesser, så som damp og gassturbiner, kompressorer, pumper, vifter, varmevekslere og ventiler. - Fluiders evne til å endre fasetilstand (fast, flytende og gass). Ferdigheter: Emnet skal gjøre studenten i stand til å: - Estimere termodynamiske egenskaper for systemer ved hjelp av tabeller og grafiske diagrammer. - Beregne virkningsgrader for kraft-produserende og kraftforbrukende prosesser. - Beskrive termodynamiske prosesser i grafiske diagrammer av type pv, Tv og Ts. Generell kompetanse: Emnet skal gi studenten: - Basiskompetanse som inngår som sentrale elementer i andre emner rettet mot energisystemer og industrielle prosesser. - Systemforståelse og evne til å evaluere prosessers virkningsgrader for energi og eksergi (energikvalitet). - Oversikt over prosesser for kraft-produksjon, oppvarming (varmepumper) og avkjøling (kjølekretser).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.

Ukegneøvinger. 8 av 12 øvinger må være godkjent. Øvingene tilknyttet til dampkrafisylkuser og kjølesystemer/varmepumper kan erstattes av laboratorieøving, for et begrenset antall studenter

Semesteroppgave (analyse- eller laboratorieoppg. i grupper).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Semesteroppgave

Mer om vurdering

Godkjent obligatorisk aktivitet (øvinger og semesteroppgave) vil være gyldig ved alle senere eksamener i emnet. Semesteroppgave og 2/3 av øvingene kreves godkjent for adgang til eksamen.

Eksamen er digital skoleeksamen gjennom bruk av inspera.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Moran, Shapiro et al.: Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Wiley, 9. utgave SI (utgave 5, 6, 7, 8 fungerer også, merk at noen heter "Fundamentals of" uten at dette betyr noe). Truls Gundersen: An Introduction to the Concept of Exergy and Energy Quality. Skriftlige løsningsforslag er tilgjengelige etter hver øving.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO1027 7.5
TEP4115 7.5 HØST 2011
TFNE2001 7.5 HØST 2018
TEP4123 6.0 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Termodynamikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 20.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 48
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 46
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 80
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 15
SL274 Sluppenvegen 14 4
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 39
SL215 Sluppenvegen 14 2
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU