course-details-portlet

TEP4100 - Fluidmekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Fluiders egenskaper, viskositet. Hastighetsfelt, materiellderivert, strømlinjer og banelinjer. Trykkfordeling i stasjonære og akselererte systemer. Roterende kar. Manometri. Oppdrift. Reynolds transportteorem. Dimensjonsanalyse og dimensjonsløse grupper. Kontinuitetslikningen, kraftloven og momentloven for kontrollvolum. Energilikningen og Bernoulli's likning. Eulers bevegelseslikning for ikke-viskøs strømning og Navier-Stokes likning for viskøs strømning. Grensebetingelser for fluidmekanikkens grunnlikninger. Strømfunksjonen, virvling og rotasjon, viskøse spenninger og tøyningshastigheter. Reynolds tall. Kvalitativt om turbulens. Laminær og turbulent rørstrømning. Grensesjiktbegrepet. Ekstern strømning. Grunnleggende numerisk beregning og visualisering.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten ha forståelse av teorien for strømning av ideelle og reelle væsker og gasser (fluider). Studenten skal selv være i stand til å formulere og løse praktiske strømingsproblemer innen alle kunnskapskategoriene i det følgende.

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:
- Fluiders egenskaper, viskositet.
- Hastighetsfelt, materiellderivert, strømlinjer og banelinjer.
- Trykkfordeling i stasjonære og akselererte systemer. Roterende kar. Manometri. Oppdrift.
- Reynolds transportteorem.
- Grunnleggende dimensjonsanalyse og viktige dimensjonsløse grupper.
- Kontinuitetslikningen, kraftloven og momentloven for kontrollvolum.
- Energilikningen og Bernoulli's likning.
- Euler's bevegelseslikning for ikke-viskøs strømning.
- Navier-Stokes likning for viskøs strømning.
- Grensebetingelser for fluidmekanikkens grunnlikninger.
- Strømfunksjonen, virvling og rotasjon, viskøse spenninger og tøyningshastigheter.
- Reynolds tall. Kvalitativt om turbulens.
- Laminær og turbulent rørstrømning.
- Grensesjiktbegrepet.
- Drag og løft
- Eksempler fra aktuelle forskningstemaer innen fluidmekanikk.

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten ha ferdigheter om:
- Vurdering av modeller for strømningsanalyse.
- Bruk av kontrollvolumanalyse.
- Beregning av krefter og moment fra fluid på faste legemer.
- Avledning og bruk av formler og tabeller for strømninger.
- Løsning av fluidmekanikkens grunnlikninger for enkle strømningsproblem.
- Gjøre grunnleggende beregninger og visualiseringer med egnet programvare som introduseres i kurset.

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse om
- Teorien for strømning av ideelle og reelle væsker og gasser (fluider).
- Formulering og løsning av praktiske strømningsproblemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, eksempelregning, øvinger, laboratorieøvinger og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Yunus A Çengel and John M Cimbala, Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications, McGraw-Hill, 3. utg., 2013.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO1008 7.5
TEP4110 7.5
TEP4105 6.0
TFNE2002 7.5
FENA2002 7.5
FENG2002 7.5
FENT2002 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Mekanikk
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering
02.06.2021

Innlevering
02.06.2021


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU