course-details-portlet

TEK2120 - Universell utforming og designmetodikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Innføring i 'Universell Utforming'/'Inkluderende Design/'Design for Alle'; - Fagfeltets ulike definisjoner og anvendt terminologi - De 7 prinsippene for universell utforming som grunnlag for designprosess/prosjekt - Analyse og (re)design av produkter, miljø, tjenester, osv. med fokus på universell utforming og stigma-fri design - Designmetodikk og strategi knyttet til menneskesentrert design - Gjennomføring av et praktisk prosjektarbeid, dvs. design av produkt, fysisk miljø, tjeneste, osv. med utgangspunkt i overnevnte terminologi - Involvering av representanter fra målgruppen - med god kjennskap og erfaring med produkter, miljø, tjenester, osv. - i designprosessen - Menneskestyrt design i et samfunnsperspektiv; fra lokalt til globalt (bla. ift. medborgerskap, diskrimineringsloven og menneskerettigheter generelt)

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten - kan definere og beskrive 'Universell Utforming'/'Inkluderende Design/'Design for Alle' som designpraksis, og differensiere mellom de ulike begrepene som er knyttet til fagfeltet - kan beskrive og analysere produkt, miljø, tjeneste, osv. i lys av de 7 prinsippene for universell utforming - kjenner til variasjoner i menneskers funksjonsevner og forutsetninger, og kan sette dette inn i et brukerperspektiv - forstår grunnleggende antropometri, ergonomi og etnografi - kan analysere og forstå hvordan man kan planlegge og utvikle produkter, omgivelser, tjenester, osv. som ivaretar likeverd og lik deltakelse for alle - kan forholde seg til hvordan regelverket brukes på en formålstjenlig måte Ferdigheter: Kandidaten - skal kunne bringe en 'Universell Utforming'/'Inkluderende Design/'Design for Alle' tilnærming til en eksisterende design - eller utviklingsprosess - kan vurdere tilgjengelighet for grupper med stort mangfold og sammensatte forutsetninger - kan benytte seg av tilgjengelige databaser og andre kilder i designprosessen - kan vurdere prosjekter; med hensyn til funksjon, inkludering, semantikk, stigma, (sosial) bærekraftighet, osv. - og deretter kunne drøfte og avgjøre hvilke tiltak som kan iverksettes - kan anvende menneskesentrert designmetodikk i arbeidet med å utvikle produkter, fysiske miljø, tjenester, osv. - er i stand til å visualisere en designprosess fra idemyldring til ferdig produkt eller produktkonsept - har ferdigheter i å beskrive prosess og resultat i en rapport basert på IMRoD Generell kompetanse: Kandidaten - kan gjennomføre prosjektarbeid med inkludering og tilgjengelighet for alle på en demokratisk, bevisst, målrettet og reflektert måte - forstår betydningen av universell utforming i et samfunnsmessig perspektiv - lokalt og globalt - kan vurdere produkter, miljø, tjenester, osv. med utgangspunkt i menneskerettighetene - kan reflektere over eget og andres arbeid på en objektiv og konstruktiv måte

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, workshops, individuelle og gruppeoppgaver - begge under veiledning, muntlige gjennomganger i plenum, skriftlige (dvs. akademisk rapport skrevet i IMRoD) og visuelle innleveringer

Mer om vurdering

Mappens innhold: digital innlevering av a) avsluttende prosjektoppgave som viser prosessen fra problemstilling til ferdig design/produktkonsept (dvs. IMRoD), og b) et refleksjonsnotat på læringsprosessen

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Kursmateriell

Kurslitteratur: Eikhaug, O., Gheerawo, R., Berg Støren, M., Plumbe, C., Kunur, M., & Høisæther, V. 2019. Innovating with People - Inclusive Design and Architecture. Design and Architecture Norway. ISBN-10: 8245205001 Lerdahl, E. 2017. Nyskapning. Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205514294

Referanselitteratur: Lid, I.M. 2020. Universell utforming og samfunnsdeltakelse. Cappelen Damm akademisk. ISBN: 9788202651213​ Steinfeld, E. & Maisel, L. J. 2012. Universal Design: Creating Inclusive Environments. John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 978-0470399132 Pullin, G. 2009. Design Meets Disability. MIT Press. ISBN: 9780262516747 Vaes, K. 2014. Product Stigmaticity - Understanding, measuring and managing product-related stigma. Delft Academic Press. ISBN: 97890-6562-3515

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU