course-details-portlet

TEK2120 - Universell utforming og designmetodikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Innføring i 'Universell Utforming'/'Inkluderende Design/'Design for Alle';
- Fagfeltets ulike definisjoner og anvendt terminologi
- De 7 prinsippene for universell utforming som grunnlag for designprosess/prosjekt
- Analyse og (re)design av produkter, miljø, tjenester, osv. med fokus på universell utforming og stigma-fri design
- Designmetodikk og strategi knyttet til menneskesentrert design
- Gjennomføring av et praktisk prosjektarbeid, dvs. design av produkt, fysisk miljø, tjeneste, osv. med utgangspunkt i overnevnte terminologi
- Involvering av representanter fra målgruppen – med god kjennskap og erfaring med produkter, miljø, tjenester, osv. – i designprosessen
- Menneskestyrt design i et samfunnsperspektiv; fra lokalt til globalt (bla. ift. medborgerskap, diskrimineringsloven og menneskerettigheter generelt)

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten
- kan definere og beskrive 'Universell Utforming'/'Inkluderende Design/'Design for Alle' som designpraksis, og differensiere mellom de ulike begrepene som er knyttet til fagfeltet
- kan beskrive og analysere produkt, miljø, tjeneste, osv. i lys av de 7 prinsippene for universell utforming
- kjenner til variasjoner i menneskers funksjonsevner og forutsetninger, og kan sette dette inn i et brukerperspektiv
- forstår grunnleggende antropometri, ergonomi og etnografi
- kan analysere og forstå hvordan man kan planlegge og utvikle produkter, omgivelser, tjenester, osv. som ivaretar likeverd og lik deltakelse for alle
- kan forholde seg til hvordan regelverket brukes på en formålstjenlig måte

Ferdigheter:
Kandidaten
- skal kunne bringe en 'Universell Utforming'/'Inkluderende Design/'Design for Alle' tilnærming til en eksisterende design- eller utviklingsprosess
- kan vurdere tilgjengelighet for grupper med stort mangfold og sammensatte forutsetninger
- kan benytte seg av tilgjengelige databaser og andre kilder i designprosessen
- kan vurdere prosjekter; med hensyn til funksjon, inkludering, semantikk, stigma, (sosial) bærekraftighet, osv. – og deretter kunne drøfte og avgjøre hvilke tiltak som kan iverksettes
- kan anvende menneskesentrert designmetodikk i arbeidet med å utvikle produkter, fysiske miljø, tjenester, osv.
- er i stand til å visualisere en designprosess fra idemyldring til ferdig produkt eller produktkonsept
- har ferdigheter i å beskrive prosess og resultat i en rapport basert på IMRoD

Generell kompetanse:
Kandidaten
- kan gjennomføre prosjektarbeid med inkludering og tilgjengelighet for alle på en demokratisk, bevisst, målrettet og reflektert måte
- forstår betydningen av universell utforming i et samfunnsmessig perspektiv – lokalt og globalt
- kan vurdere produkter, miljø, tjenester, osv. med utgangspunkt i menneskerettighetene
- kan reflektere over eget og andres arbeid på en objektiv og konstruktiv måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, workshops, individuelle og gruppeoppgaver - under veiledning, muntlige gjennomganger i plenum, skriftlige og visuelle innleveringer

Mer om vurdering

Mappens innhold: digital innlevering av individuelle og gruppeoppgaver, avsluttende prosjektoppgave som viser prosessen fra problemstilling til ferdig design/produktkonsept (dvs. skriftlig rapport skrevet i IMRoD), samt et refleksjonsnotat på læringsprosessen. Muntlig eksamen med presentasjon av prosjektoppgave - som en visuell framstilling av prosess og resultat – med påfølgende opponering og diskusjon

Kontinuasjon: Ny muntlig eksamen tas ved neste ordinære gjennomkjøring

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)
Teknologidesign og ledelse (ÅRTEK)

Kursmateriell

Kurslitteratur:

Eikhaug, O., Gheerawo, R., Berg Støren, M., Plumbe, C., Kunur, M., & Høisæther, V. 2019. Innovating with People - Inclusive Design and Architecture. Design and Architecture Norway. ISBN-10: 8245205001
Lerdahl, E. 2017. Nyskapning. Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205514294

Referanselitteratur:

Steinfeld, E. & Maisel, L. J. 2012. Universal Design: Creating Inclusive Environments. John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 978-0470399132
Pullin, G. 2009. Design Meets Disability. MIT Press. ISBN: 9780262516747
Vaes, K. 2014. Product Stigmaticity - Understanding, measuring and managing product-related stigma. Delft Academic Press. ISBN: 97890-6562-3515

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave (1) 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU