course-details-portlet

TEK1315 - Form og tredimensjonal modellutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 30/100 3 timer A
Mappevurdering 70/100 A

Faglig innhold

Teori og øvelser innen tredimensjonal formutvikling, bearbeidelse og analyse.
- Gestalt-teori, struktur og tekstur, totalform og delform, rytme, proporsjoner, visuell letthet og tyngde, visuell balanse, symmetri/asymmetri, abstraksjon.
- Tredimensjonal formbearbeidelse fra idémyldring til visualisert produktmodell i materiale.
- Formalestetisk analyse av produkter, funksjonsanalyse, verbalisering og begrepsavklaring.
- HMS på arbeidsplassen.


Læringsutbytte

Kunnskaper:Kandiaten
- har teoretisk og erfaringsbasert kunnskap om de forskjellige formbegrepene - hva de betyr, og hvordan de kan kategoriseres og bearbeides
- kan anvende fagterminologi for å kunne beskrive form og begrunne valg som er tatt i en bearbeidelsesprosess
- har innsikt i de ulike metodene for modell-arbeid og kan kategorisere disse
- har kunnskap om formalestetiske abstrakte begreper og kan se betydningen av anvendelsen av disse i en designprosess
- har kjennskap til ulike materialer som egner seg for modellutvikling, og har satt seg inn i HMS-regler knyttet til bruk disse materialene
- kan analysere eget og andres produkter og verbalisere om dette ved hjelp av fagterminologi

Ferdigheter:Kandidaten
- kan beskrive tredimensjonale former ved å benytte analyse og fagterminologi
-kan eksperimentere med variasjoner over abstrakte former og overføre denne forståelsen til produktsemantikk
- har ferdigheter i å anvende ulike typer materialer og metoder og redskaper for å kunne framstille formmodeller
- kan framstille, utforske og eksperimentere med tredimensjonale modeller for å kunne løse formalestetiske og funksjonelle oppgaver
- kan differensiere mellom ulike modellkategorier, og kan anvende disse på en formålstjenlig måte i en designprosess
- kan formidle, forsterke og underbygge en produktidé gjennom framstilling av fysiske tredimensjonale modeller
- kan evaluere og diskutere egne arbeid og andres ved å benytte fagterminologi, samt utføre dette på en objektiv måte
- har ferdigheter i å framstille modeller i samsvar med regelverket for HMS

Generell kompetanse: Kandidaten
- kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer 
- kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer 
- kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis 
- Kan skrive en rapport etter IMRoD-stukturen
- kjenner til grunnleggende metoder innen nytenkning og innovasjon


Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, individuelle øvingsoppgaver og gruppeoppgaver under veiledning, muntlige framlegg i plenum i klassen, skriftlige og visuelle presentasjoner.

Mer om vurdering

Mappe skal bestå av 4 arbeider hvorav 1 prosjektarbeid. Disse leveres digitalt i Inspera. Skriftlig eksamen gjennomføres i Inspera.
Ved ikke bestått mappe, må mappen, inkludert skriftlig eksamen tas på nytt ved neste gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)
Teknologidesign og ledelse (ÅRTEK)

Kursmateriell

Bjarki Hallgrimson. (2012) Prototyping and Modelmaking for Product Designers. Laurence King publishers, London. ISBN 13: 978 1 85669 876 4

Støttelitteratur:

Bjørn Rybakken, (2008) Formsans og design, Abstrakt forlag AS, ISBN: 978-82-7935-239-6
Geometry of Design, Kimberly Elam, Prinecton Architectural Press, New York ISBN 1-56898-249-6(pbk.)
Elements of Design, Rowena Reed Kostellow, Architectural Press, New York ISBN 1-56898-329-8

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
  • Produktdesign
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Mappevurdering 70/100 A

Innlevering 25.05.2021

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 30/100 A

Utlevering 12.05.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU