course-details-portlet

TEK1315 - Form og tredimensjonal modellutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

 • Teori og øvelser innen tredimensjonal formutvikling, bearbeidelse og analyse.
 • Gestalt-teori, struktur og tekstur, totalform, delform, rytme, proporsjoner, visuell letthet og tyngde, visuell balanse, symmetri/asymmetri, abstraksjon.
 • Formalestetisk analyse av produkter, funksjonsanalyse, verbalisering og begrepsavklaring.
 • Materialer, produksjonsprosesser og hvordan dette påvirker formgivningsprosessen.
 • Tredimensjonal formbehandling fra idémyldring til visualisert produktmodell i materiale.
 • HMS på arbeidsplassen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandiaten

 • har teoretisk og erfaringsbasert kunnskap om de forskjellige formbegrepene; hva de betyr, og hvordan de kan kategoriseres og bearbeides
 • kan anvende fagterminologi for å kunne beskrive form og begrunne valg som er tatt i en bearbeidelsesprosess
 • har innsikt i de ulike metodene for modell-arbeid og kan kategorisere disse
 • har kunnskap om formalestetiske abstrakte begreper og kan se betydningen av anvendelsen av disse i en designprosess
 • har kunnskap om hvordan ulike materialer og produksjonsprosesser påvirker formgivningsprosessen
 • har kjennskap til ulike materialer som egner seg for modellutvikling, og har satt seg inn i HMS-regler knyttet til bruk disse materialene
 • kan analysere eget og andres produkter og verbalisere om dette ved hjelp av fagterminologi

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan beskrive tredimensjonale former ved å benytte analyse og fagterminologi
 • kan eksperimentere med variasjoner over abstrakte former og overføre denne forståelsen til produktsemantikk
 • har ferdigheter i å anvende ulike typer materialer og metoder og redskaper for å kunne framstille formmodeller
 • kan framstille, utforske og eksperimentere med tredimensjonale modeller for å kunne løse formalestetiske og funksjonelle oppgaver
 • kan differensiere mellom ulike modellkategorier, og kan anvende disse på en formålstjenlig måte i en designprosess
 • kan formidle, forsterke og underbygge en produktidé gjennom framstilling av fysiske tredimensjonale modeller
 • kan evaluere og diskutere egne arbeid og andres ved å benytte fagterminologi, samt utføre dette på en objektiv måte
 • har ferdigheter i å framstille modeller i samsvar med regelverket for HMS

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan skrive en rapport etter IMRoD-stukturen
 • kjenner til grunnleggende metoder innen nytenkning og innovasjon

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, individuelle øvingsoppgaver og gruppeoppgaver under veiledning, muntlige framlegg i plenum i klassen, skriftlige og visuelle presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav; individuelle og gruppearbeid, leveres for vurdering i Blackboard.

En større oppgave leveres digitalt i Inspera ved semesterslutt.

Kontinuasjon: Når de obligatoriske arbeidskravene er bestått skal oppgave leveres i Inspera ved neste gjennomføring av emnet. Hvis de obligatoriske arbeidskravene ikke er bestått, eller ikke er levert, må emnet i sin helhet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Kursmateriell

Bjarki Hallgrimson. (2012) Prototyping and Modelmaking for Product Designers. Laurence King publishers, London. ISBN 13: 978 1 85669 876 4 Støttelitteratur: Bjørn Rybakken, (2008) Formsans og design, Abstrakt forlag AS, ISBN: 978-82-7935-239-6 Geometry of Design, Kimberly Elam, Prinecton Architectural Press, New York ISBN 1-56898-249-6(pbk.) Elements of Design, Rowena Reed Kostellow, Architectural Press, New York ISBN 1-56898-329-8

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Designmetodikk
 • Produktdesign
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU