course-details-portlet

TEGN2010 - Bacheloroppgave i norsk tegnspråk og/ eller tolking

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Fordypning innen et selvvalgt tema innenfor norsk tegnspråk og/ eller tolking.

Læringsutbytte

Kandidaten

- kan avgrense et tema og definere en problemstilling

- har grunnleggende kunnskap om noen relevante forskningsmetoder

- har inngående kunnskaper innen et avgrenset fagområde (temaet for oppgaven)

- kan finne og vurdere relevant informasjon og fagstoff og framstille det slik at det belyser et tema

- kan synliggjøre og drøfte teoretisk kunnskap og praktiske erfaringer i tilknytning til en avgrenset problemstilling innenfor et tema

- kan planlegge og gjennomføre et prosjekt som strekker seg over tid i samarbeid med andre, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

- kan framstille det faglige stoffet skriftlig på en vitenskapelig måte og henvise til faglige kilder

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, kildearbeid, feltarbeid og veiledning fra faglærer. Obligatoriske aktiviteter: 1. Skriftlig disposisjon til oppgaveteksten. 2. Utkast til oppgavetekst. 3. Obligatorisk oppmøte til tre veiledningsøkter. Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig disposisjon til oppgavetekst
  • Utkast til oppgavetekst
  • Oppmøte til 3 veiledningsøkter

Mer om vurdering

Individuell bacheloroppgave skal ha et omfang på 7500-9000 ord, ikke medregnet litteraturliste og vedlegg. Omfang på gruppeoppgave avtales med faglærer. Alle hjelpemidler tillatt. Det er ikke mulig å skrive bacheloroppgaven i semester hvor det ikke er undervisning/ veiledning i emnet. Ved gjentak av bestått emne må en student som skal ta emnet på nytt, levere en ny bacheloroppgave om et nytt tema.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Norsk tegnspråk (LTBATGTOLK)

Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått andre år i bachelorstudium i norsk tegnspråk, studieretning profesjonsstudium i tolking eller studieretning norsk tegnspråk, med unntak av Examen Philosophicum. Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved bachelor i tegnspråk og tolking.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
4TOLK3E13 15.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU