course-details-portlet

TDT4173 - Maskinlæring og case-basert resonnering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 20/100
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet behandler prinsipper og metoder for hvordan datasystemer selv kan oppdatere sin kunnskap og problemløsningsevne. Klassiske metoder for maskinell læring basert på observerte data, samt læring som også utnytter eksisterende kunnskap gjennomgås og analyseres. Hovedvekten legges på symbolprosesserende metoder, der eksplisitte begreper og sammenhenger læres. Andre metoder som omhandles er bl.a. statistiske generaliseringer og forsterkingslæring. Det legges vekt på de enkelte læringsmetoders sterke og svake sider, relatert til ulike mål for læringen.
I case-basert resonnering integreres læring og problemløsning ved at konkrete problemer som løses tas vare på og gjenbrukes ved løsning av nye problemer. Numeriske og kognitive modeller for similaritetsvurdering gjennomgås, og ulike systemarkitekturer diskuteres. Videre behandles metoder der både case-spesifikk og generell kunnskap integreres i lærings- og problemløsningsfasene.

Læringsutbytte

Emnet skal gi en innføring i prinsipper og metoder for hvordan datasystemer kan lære av egen erfaring.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, kollokvier, selvstudium og øvinger. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (80%) og arbeider (20%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter (A -F). Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Lærebok: Tom Mitchell: Machine learning, McGraw Hill, 1997. Artikkelsamling: Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT3704 7.5
MNFIT374 7.5
MNFIT374 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2016

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Industriell økonomi
  • Informasjonssikkerhet
  • Informatikk
  • Psykologi
  • Statistikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 08.06.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Muntlig eksamen 80/100 08.08.2016
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU