course-details-portlet

TDMA5005 - Masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

I dette emnet skal studenten gjennomføre et selvstendig prosjekt innenfor et tema fra masterstudiet. Emnet skal bidra til at studentene oppnår avansert kunnskap om fagområdet tilsvarende masternivå, fordypet kunnskap om utvalgte teorier og metoder, samt erfaring i muntlig og skriftlig formidling. Emnet skal også gjøre studentene forberedt til å planlegge og gjennomføre alle trinnene i en utviklings- eller endringsprosess i arbeidslivet hvor digital samhandling står i fokus.

Læringsutbytte

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig forskningsprosjekt som skal vise studentens kompetanse innenfor fagfeltet og i forhold til målene i masterprogrammet.

Etter å ha gjennomført masteroppgaven skal følgende samlede læringsutbytter være oppnådd:

Kunnskaper:

Studentene skal:

  • Kunne identifisere utfordringer i privat næringsliv og offentlig sektor relatert til hovedtema i masterprogrammet, samt vurdere en hensiktsmessig metodisk tilnærming til løsning av disse utfordringene.
  • Ha inngående kunnskap om vitenskapelig litteratur og metoder relatert til de temaene som inngår i masteroppgaven, samt legge grunnlaget for å gå videre til en doktorgrad innen samme fagområde.

Ferdigheter:

Studentene skal:

  • Kunne arbeide selvstendig med et forskningsprosjekt av en viss størrelse og over et visst tidsrom.
  • Kunne samle relevant informasjon, analysere informasjonen, utarbeide konklusjoner og dokumentere resultatene.

Generell kompetanse:

Studentene skal:

  • Kunne reflektere over ulike vitenskapelig metoder og kilder relevant for digital samhandling.
  • Kunne reflektere over bærekraftsutfordringer som typisk kan oppstå i forbindelse med digitalisering og digital transformasjon av dagens og framtidens arbeids- og forretningsprosesser.
  • Kunne formidle sitt forskningsarbeid både skriftlig og muntlig. Skriftlig i form av en større forskningsrapport, og muntlig i form av en presentasjon tilpasset et akademisk publikum.
  • Utvise en forskningsetisk og sunn kritisk holdning til forskningsarbeidet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet kan gjennomføres som en kombinasjon av seminarer, presentasjoner, veiledningsmøter, møter med oppdragsgivere og selvstudium, samt arbeide med mastergradsavhandlingen. Hver masteroppgave knyttes til en veileder. Det tilbys inntil 25 timer med veiledning pr. masteroppgave, og det er studentene som må ta initiativ til veiledning. Normalt gjennomføres masteroppgaven individuelt, men den kan gjennomføres i grupper på inntil 2 studenter.

Mer om vurdering

Vurderingsgrunnlaget er avhandlingen. Avhandlingen vurderes av en sensurkomite. Kravet til størrelsen på masteroppgaven er avhengig av om den blir skrevet på individuell basis eller av to studenter i felleskap. For individuelle oppgaver skal omfanget være om lag 60-100 sider, mens oppgaver som blir skrevet av to studenter i fellesskap skal være om lag 80-120 sider. Avvik fra disse sidetallsangivelsene kan avtales med veileder. Det anbefales å bruke fonten Verdana, 10 punkt, venstrejustert, 1.15 linjeavstand, som er i henhold til Word-mal for masteroppgaver ved NTNU.

I masteroppgaven skal det reflekteres over oppgavens bærekraftsrelevans med utgangspunkt i utvalgte elementer fra UNESCOs 8 nøkkelkompetanser for bærekraft.

Masteroppgaven skal ha norsk og engelsk tittel og et kort resymé på engelsk.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital transformasjon (ITMAIKTSA)

Forkunnskapskrav

Masteroppgaven bygger på emnet Planlegging av forskningsprosjekt. Studenten skal ha fullført og bestått alle emner tilhørende 1. og 2. semester, samt gjennomført undervisningsopplegget for alle emner tilhørende 3. semester av masterprogrammet før oppstart på masteroppgaven. Alle obligatoriske emner i masterprogrammet må være bestått før avhandlingen kan leveres til sensur.

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Master i Digital Samhandling.

Kursmateriell

Studentene velger relevant litteratur, eventuelt i samråd med veileder.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informasjonsteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU