course-details-portlet

TDMA5004 - Planlegging av forskningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100 A

Faglig innhold

Studentene vil jobbe med faglige og forskningsmessige problemstillinger, beskrivelse av forskningscase, beskrivelse av forskningsspørsmål, litteratursøk, valg av vitenskapelige metoder. Det skal etableres kontakt med prosjektinteressenter som oppdragsgivere og veiledere. Videre skal det utarbeides en overordnet plan for datainnsamling, resultatutvikling og ferdigstilling av prosjektet. Denne planen er utgangspunkt for masteroppgaven i påfølgende semester.

Læringsutbytte

Emnet åpner for å velge forskningsspørsmål, teorigrunnlag, sentrale begrep og datagrunnlag fra alle emner i masterutdanningen.

Etter å ha gjennomført emnet skal følgende samlede læringsutbytter være oppnådd:

Kunnskaper

Studentene skal:

 • Kunne identifisere utfordringer i privat næringsliv og offentlig sektor relatert til hovedtema i masterprogrammet, samt vurdere en hensiktsmessig metodisk tilnærming til løsning av disse utfordringene.
 • Ha inngående kunnskap om vitenskapelig litteratur og metoder relatert til de temaene som inngår i masteroppgaven.

Ferdigheter

Studentene skal:

 • Kunne arbeide selvstendig med å etablere et forskningsprosjekt av en viss størrelse og over et visst tidsrom.
 • Kunne utarbeide en problemstilling med tilhørende forskningscase, plan for metodebruk og relevant teori.
 • Kunne etablere et planverk for fullføring av prosjektet med hensyn til tid, ressursforbruk, kvalitet og forventede resultater.

Generell kompetanse

Studentene skal:

 • Kunne reflektere over ulike vitenskapelig metoder og kilder relevant for digital transformasjon.
 • Kunne formidle planer for sitt forskningsarbeid både skriftlig og muntlig. Skriftlig i form av en prosjektbeskrivelse, og muntlig i form av presentasjon for medstudenter og veiledere.
 • Legge grunnlaget for å inneha en forskningsetisk og sunn kritisk holdning til forskningsarbeidet og dets relevans for aspekter av bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av gruppearbeid, seminarer med presentasjoner, veiledningsmøter og selvstudium. Studentene skal utvikle, presentere og diskutere problemstillinger med tilhørende forskningscase, samt metodebruk og teori. Dette ender opp i en forskningsplan som er grunnlaget for masteroppgaven. Studenten knyttes til veileder og eventuell ekstern oppgavestiller (forskningscase) i løpet av semesteret. Normalt gjennomføres dette emnet og masteroppgaven individuelt, men disse kan gjennomføres i grupper på inntil 2 studenter. Det tilbys inntil 10 timer med veiledning pr. oppgave, og det er studentene som har ansvar for å ta initiativ til veiledningen. Hovedleveransen fra dette emnet vil i praksis være en fullstendig forskningsplan for å gjennomføre et konkret masterprosjekt. Dette skal gjøre studentene i stand til å starte med datainnsamlingen for selve masteroppgaven tidlig i påfølgende semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

ARBEIDSKRAV (obligatorisk aktivitet): Deltakelse i minimum 75% av læringsaktivitetene. Aktivitetene kunngjøres ved kursstart. I særskilte tilfeller hvor 75% deltakelse ikke tilfredsstilles kan studenten inngå avtale med emneansvarlig om alternative læringsaktiviteter.

VURDERING: Vurderingsgrunnlaget er forskningsplanen for masteroppgaven. Emnet vurderes med karakterene bestått / ikke bestått.

Utsatt vurdering: Mars

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital transformasjon (ITMAIKTSA)

Forkunnskapskrav

Studenten skal ha gjennomført undervisningsopplegget for alle emner tilhørende første årskurs av masterprogrammet før oppstart på emnet. Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Master i Digital Transformasjon.

Kursmateriell

Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informasjonsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Rapport 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU