course-details-portlet

TDMA5002 - Markedsledelse og forretningsmodeller

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

For å kunne bidra til forretningsutvikling i en organisasjon eller bedrift er det helt avgjørende at man har kunnskap og forståelse innen marked og forretningsmodeller. For å hente ut full effekt av en bedrifts innføring og satsning på digital samhandling vil man ha stor fordel av kunnskap om markedsledelse og elementene i en forretningsmodell. Dette emnet vil gjøre studenten bedre i stand til å se de ulike elementene som må være på plass for at bedriften skal lykkes i markedet. Emnet vil gjøre studenten i stand til å ta ledelse og bidra til at marked som funksjon blir en viktig del av bedriftens konkurransestrategi. Studenten skal også etter å ha fullført emnet kunne ta del i utviklingen av nye forretningsmodeller.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal følgende samlede læringsutbytter være oppnådd:

Kunnskaper
Studentene skal:

- Kunne forklare inngående hva en forretningsmodell er, samt kunne forklare hvorfor ulike bedrifter i ulike bransjer har behov for ulike forretningsmodeller.
- Kunne beskrive Osterwalders Canvas modell
- Kunne beskrive ulike patterns og strategier for å utvikle forretningsmodeller.
- Kunne gjøre rede for viktigheten av fokus på markedet og markedsforståelse i en bedrift eller organisasjon.
- Kunne forstå mulighetene digital samhandling gir for å gjøre en organisasjon mer markedsorientert.
- Kunne gjøre rede for samspillet mellom en forretningsmodell og omgivelsene.


Ferdigheter
Studentene skal:

- Kunne benytte relevant teori og kunnskap innen digital samhandling til å gjøre en bedrift eller organisasjon mer markedsorientert.
- Kunne identifisere de viktigste elementene i en forretningsmodell.
- Kunne benytte relevant teori for å lage en forretningsmodell.

Generell kompetanse
Studentene skal:
- Kunne identifisere og dokumentere styrker og svakheter med eksisterende markedsplaner og forretningsmodeller.
- Kunne bidra til kontinuerlig vedlikehold av markedsplaner og forretningsmodeller.

Læringsformer og aktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer og læringsaktiviteter med en kombinasjon av forelesninger, prosjektarbeid og studentpresentasjon. Studentene vil samarbeide med bruk av prinsipper fra Concurrent Design, i arbeidet med å lære utvikling av forretningsmodeller.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

ARBEIDSKRAV
Deltakelse i minimum 75% av læringsaktivitetene. Aktivitetene kunngjøres ved kursstart. I særskilte tilfeller hvor 75% deltakelse ikke tilfredsstilles kan studenten inngå avtale med emneansvarlig om alternative læringsaktiviteter.
Tre obligatoriske oppgaver som utføres i grupper på inntil 3 personer. Disse må være godkjent for å framstille seg til vurdering.
VURDERING
Individuell skriftlig eksamen med fire timers varighet.
Ingen hjelpemidler tillatt.
Utsatt vurdering: mars

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Digital samhandling (ITMAIKTSA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Master i Digital Samhandling.

TDMA4008 Samhandlingsteknologi og TDMA4005 Concurrent Design

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informasjonsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 02.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU