course-details-portlet

TDMA5001 - Samhandlingsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Essay
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Essay 100/100

Faglig innhold

Emnet setter fokus på lederrollen og hvordan lederen bør opptre i organisasjoner som skal innføre eller har innført IKT-basert samhandling. Lederen bør kunne legge til rette for at ulike fagdisipliner på en formåls- og kostnadseffektiv måte samhandler på ulike måter for å nå virksomhetens mål. Emnet omhandler også ledelse av flerkulturelle og tverrfaglige arbeidsplasser. Disse arbeidsplassene kan være både samlokalisert og distribuert, så lederen må kunne håndtere begge disse tilfellene på en god måte. Sentrale ledelsesbegreper i tillegg til samhandlingsledelse vil være ledelse av team og kunnskapsledelse.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal følgende samlede læringsutbytter være oppnådd:

Kunnskaper

Studentene skal:

 • Ha kunnskap om ulike typer virksomheter og kjenne til deres kjerne- og støtteaktiviteter.
 • Ha inngående kunnskap om hvordan en skal legge til rette for samhandling mellom mennesker og mennesker med ulik fagbakgrunn.
 • Ha kunnskap om tverrfaglig og tverrkulturell kommunikasjon og kunne legge til rette for god kommunikasjon og samhandling mellom ulike fagdisipliner.
 • Kunne anvende kunnskap for å finne ut hvordan en leder bør opptre som coach eller fasilitator, i prosesser der innføring og anvendelse av digital samhandling er sentralt.
 • Ha kunnskap om hvordan en skal håndtere avvik og håndtere kriser.
 • Ha kunnskap om ledelse av team generelt og virtuelle team spesielt.
 • Ha oversikt over generelle tilnærminger til kunnskapsledelse og kunnskapsdeling ved anvendelse av samhandlingsteknologi.
 • Ha kunnskap om hvordan samhandlingsledelse kan ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet og fremme sosial bærekraft på arbeidsplassen.

Ferdigheter

Studentene skal:

 • Kunne anvende fagkunnskap om ulike typer virksomheter for å håndtere ulike ledelsesutfordringer i forbindelse med innføring og gjennomføring av digital samhandling.
 • Kunne anvende fagkunnskap for å praktisere en coachende lederstil i en virksomhet som benytter digital samhandling.
 • Kunne anvende fagkunnskap for å oppnå god kommunikasjon og samhandling mellom ulike fagdisipliner og mellom ulike kulturer i organisasjonen.
 • Kunne anvende fagkunnskap for å håndtere avvik og kriser i organisasjonen.
 • Kunne anvende faglig kunnskap for å gjennomføre nødvendige endringer og tilpasninger i virksomhetene.

Generell kompetanse

Studentene skal:

 • Kunne formidle fagstoff om ledelsesbegreper og samhandling som bidrar til at virksomheter når sine mål på en inspirerende, motiverende og kostnadseffektiv måte.

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktiv samhandlingslæring med utnyttelse av relevant samhandlingsteknologi, samt forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

ARBEIDSKRAV: Deltakelse i minimum 75% av læringsaktivitetene. Aktivitetene kunngjøres ved kursstart. I særskilte tilfeller hvor 75% deltakelse ikke tilfredsstilles kan studenten inngå avtale med emneansvarlig om alternative læringsaktiviteter.

VURDERING: Essay som teller 100% av totalkarakteren. Dette skrives i grupper på inntil 3 personer. Alle hjelpemidler tillat.

Utsatt vurdering: mars.

Ved utsatt vurdering defineres ny oppgave.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital transformasjon (ITMAIKTSA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Master i Digital Samhandling. .

Kursmateriell

Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informasjonsteknologi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Essay

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Essay 100/100

Innlevering
24.11.2023


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Essay 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU