course-details-portlet

TDMA5001 - Samhandlingsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 70/100 ALLE
Muntlig eksamen 30/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet setter fokus på lederrollen og hvordan lederen bør opptre i organisasjoner som skal innføre eller har innført IKT-basert samhandling. Lederen bør kunne legge til rette for at ulike fagdisipliner på en formåls- og kostnadseffektiv måte samhandler på ulike måter for å nå virksomhetens mål. Emnet omhandler også ledelse av flerkulturelle og tverrfaglige arbeidsplasser. Disse arbeidsplassene kan være både samlokalisert og distribuert, så lederen må kunne håndtere begge disse tilfellene på en god måte. Sentrale ledelsesbegreper i tillegg til samhandlingsledelse vil være ledelse av team og kunnskapsledelse.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal følgende samlede læringsutbytter være oppnådd:

Kunnskaper
Studentene skal:
- Ha kunnskap om ulike typer virksomheter og kjenne til deres kjerne- og støtteaktiviteter.
- Ha inngående kunnskap om hvordan en skal legge til rette for samhandling mellom mennesker og mennesker med ulik fagbakgrunn.
- Ha kunnskap om tverrfaglig og tverrkulturell kommunikasjon og kunne legge til rette for god kommunikasjon og samhandling mellom ulike fagdisipliner.
- Kunne anvende kunnskap for å finne ut hvordan en leder bør opptre som coach eller fasilitator, i prosesser der innføring og anvendelse av digital samhandling er sentralt.
- Ha kunnskap om hvordan en skal håndtere avvik og håndtere kriser.
- Ha kunnskap om ledelse av team generelt og virtuelle team spesielt.
- Ha oversikt over generelle tilnærminger til kunnskapsledelse og kunnskapsdeling ved anvendelse av samhandlingsteknologi.

Ferdigheter
Studentene skal:
- Kunne anvende fagkunnskap om ulike typer virksomheter for å håndtere ulike ledelsesutfordringer i forbindelse med innføring og gjennomføring av digital samhandling.
- Kunne anvende fagkunnskap for å praktisere en coachende lederstil i en virksomhet som benytter digital samhandling.
- Kunne anvende fagkunnskap for å oppnå god kommunikasjon og samhandling mellom ulike fagdisipliner og mellom ulike kulturer i organisasjonen.
- Kunne anvende fagkunnskap for å håndtere avvik og kriser i organisasjonen.
- Kunne anvende faglig kunnskap for å gjennomføre nødvendige endringer og tilpasninger i virksomhetene.

Generell kompetanse
Studentene skal:
- Kunne formidle fagstoff om ledelsesbegreper og samhandling som bidrar til at virksomheter når sine mål på en inspirerende, motiverende og kostnadseffektiv måte.

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktiv samhandlingslæring med utnyttelse av relevant samhandlingsteknologi, samt forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

ARBEIDSKRAV
Deltakelse i minimum 75% av læringsaktivitetene. Aktivitetene kunngjøres ved kursstart. I særskilte tilfeller hvor 75% deltakelse ikke tilfredsstilles kan studenten inngå avtale med emneansvarlig om alternative læringsaktiviteter.
VURDERING
Essay som teller 70% av totalkarakteren. Dette skrives i grupper på inntil 3 personer. Alle hjelpemidler tillat.
Presentasjon som teller 30% av totalkarakteren. Alle hjelpemidler tillat.
Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet.
Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.
Utsatt vurdering: mars.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Digital samhandling (ITMAIKTSA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Master i Digital Samhandling.TDMA4008 Samhandlingsteknologi og TDMA4005 Concurrent Design.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informasjonsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 30/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 70/100 ALLE

Innlevering 23.11.2020

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 30/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 70/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU