course-details-portlet

TDMA5001 - Ledelse av digital transformasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Essay
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Essay 100/100

Faglig innhold

Emnet setter fokus på lederrollen og hvordan ledelsen bør opptre i organisasjoner i forbindelse med digital transformasjon. Dette omhandler først sentrale ledelsesbegreper- og teorier, og deretter mer spesifikt teamledelse, virtuell ledelse og ledelse av hybrid arbeid. Videre IT ledelse og nye roller for digital ledelse. Emnet omhandler hvordan ledelsen kan legge til rette for digital transformasjon gjennom relasjoner, samhandling, kultur, struktur og nettverk.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal følgende samlede læringsutbytter være oppnådd:

Kunnskaper

Studentene skal:

 • Ha kunnskap om hvilken rolle ledelsen har i digitalisering og digital transformasjon
 • Ha kunnskap om ledelse av team generelt og virtuelle team spesielt
 • Ha kunnskap om mer distribuerte ledelsesformer som delt ledelse
 • Ha kunnskap om ledelse av hybrid arbeid som en del av digital transformasjon
 • Ha kunnskap om IT ledelse og nye digitale lederroller
 • Ha kunnskap om hvordan en skal legge til rette for kommunikasjon og samhandling mellom mennesker og mennesker med ulik fagbakgrunn under digital transformasjon.
 • Kunne anvende kunnskap for å finne ut hvordan en leder bør opptre i prosesser med digital transformasjon gjennom å legge til rette med gjennom kohesjon, tillit, kultur, struktur og nettverk
 • Ha kunnskap om hvordan ledelse kan ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet og fremme sosial bærekraft på arbeidsplassen under digital transformasjon.

Ferdigheter

Studentene skal:

 • Kunne anvende fagkunnskap for å praktisere en fasiliterende lederstil i en virksomhet som jobber med digitalisering og digital transformasjon.
 • Kunne anvende fagkunnskap for å oppnå god kommunikasjon og samhandling mellom ulike fagbakgrunn i organisasjonen.
 • Kunne anvende faglig kunnskap for å gjennomføre nødvendige endringer og tilpasninger i virksomhetene.

Generell kompetanse

Studentene skal:

 • Kunne formidle fagstoff om ledelsesbegreper som bidrar til at virksomheter når sine mål med digital transformasjon på en inspirerende, motiverende og kostnadseffektiv måte.

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktiv samhandlingslæring med utnyttelse av relevant samhandlingsteknologi, samt forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

ARBEIDSKRAV (obligatorisk aktivitet): Deltakelse i minimum 75% av læringsaktivitetene. Aktivitetene kunngjøres ved kursstart. I særskilte tilfeller hvor 75% deltakelse ikke tilfredsstilles kan studenten inngå avtale med emneansvarlig om alternative læringsaktiviteter.

VURDERING: Essay som teller 100% av totalkarakteren. Dette skrives i grupper på inntil 3 personer. Alle hjelpemidler tillat.

Utsatt eksamen: Mars. Ved utsatt eksamen defineres en ny oppgave. Utsatt eksamen kan bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Digital transformasjon (ITMAIKTSA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Master i Digital Transformasjon.

Kursmateriell

Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informasjonsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Essay

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Essay 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Essay 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU