course-details-portlet

TDMA4009 - Prosjektledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Innføring av IT-løsninger kan være kompliserte prosesser som typisk gjennomføres som prosjekter eller prosjektprogrammer. Organisasjonene trenger dermed å utvikle prosjektledere som evner å gjennomføre prosjektene innenfor aktuelle tids- og kostnadsrammer, samtidig som prosjektleveransene står i forhold til forventningene. Studentene vil få kunnskaper om aktuelle teorier og metoder innen planlegging, gjennomføring og oppfølging av prosjekter. Videre fokuserer dette emnet spesielt på prosjekter hvor måle er anskaffelse av IT-løsninger. Studentene skal være i stand til å planlegge og gjennomføre slike implementeringsprosjekter enten de arbeider for en leverandørorganisasjon eller om de sitter på kundesiden i en innkjøperorganisasjon. Videre skal de ha inngående kunnskap om myndighetenes retningslinjer i forhold til slike anskaffelser og hvilke hjelpemidler som tilbys i denne sammenheng.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal følgende samlede læringsutbytter være oppnådd:

Kunnskaper

Studentene skal:

 • Ha grunnleggende kunnskap om prosjekt som arbeidsform, samt kunnskap om konkrete prosjektmodeller som kan anvendes ved innføring av IT-løsninger i en organisasjon.
 • Ha kunnskap om sentrale tema og begreper fra prosjektledelseslitteraturen.
 • Ha kunnskap om regelverk, føringer og tilgjengelige hjelpemidler for anskaffelsesprosjekter, som er anvendelig for så vell kunde som leverandør.

Ferdigheter

Studentene skal:

 • Kunne anvende grunnleggende metoder og verktøy til å planlegge, gjennomføre, avslutte og evaluere prosjekter.
 • Kunne utarbeide ledelsesprodukter som benyttes i prosjektarbeidet. Dette inkluderer plan- og strategidokumenter som er gjenstand for endringskontroll, registre som oppdateres med prosjektets framdrift og rapporter som viser status for ulike aspekter av prosjektet.
 • Kunne anvende en relevant prosjektgjennomføringsmetode i prosjekter hvor innføring av IT-løsninger er målet. Dette inkluderer arbeid med prosjektledelsestema som prosjektorganisering, kvalitet, planlegging, usikkerhet, endringskontroll, fremdriftskontroll og forretningsmessig forankring av prosjektet.

Generell kompetanse

Studentene skal:

 • Kunne identifiserer utfordringer i prosjektarbeidet og å dokumentere disse.
 • Kunne vurdere hvordan prosjekter bidrar i forhold til bærekraftig utvikling.
 • Kunne avdekke behov for forbedringstiltak i prosjekter, og lede gjennomføringen av tiltakene.
 • Kunne forstå og utnytte det at prosjektarbeid er teamarbeid hvor det samlede bidraget er tellende.
 • Kunne bidra til overholdelse av etiske retningslinjer og normer som til enhver tid er gjeldende for aktuelt prosjektarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Studentaktiv samhandlingslæring med utnyttelse av relevant samhandlingsteknologi, samt forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav - se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

ARBEIDSKRAV: Deltakelse i minimum 75% av læringsaktivitetene. Aktivitetene kunngjøres ved kursstart. I særskilte tilfeller hvor 75% deltakelse ikke tilfredsstilles kan studenten inngå avtale med emneansvarlig om alternative læringsaktiviteter. Tre obligatoriske oppgaver som utføres i grupper på inntil 3 personer. Disse må være godkjent for å framstille seg til vurdering.

VURDERING: Individuell skriftlig eksamen med fire timers varighet. Ingen hjelpemidler tillatt.

Utsatt eksamen kan bli gjennomført som muntlig eksamen: Utsatt eksamen arrangeres i mai/juni.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Master i Digital Samhandling eller Master i Arkiv og dokumentasjonsforvaltning.

Kursmateriell

Pensumlitteratur fastsettes ved kursstart. I dette emnet er det aktuelt å fokusere på PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) metoden. Altså det å anvende prosjektledelsesmetoden PRINCE2® i prosjekter som har mål om å innføre IT-løsninger.

Aktuell lærebøker kan være:

- Managing successful projects with PRINCE2. ISBN 978 0 11 331059 3. Published by TSO (The Stationery Office), 2009.

- Information Technology Project Management, 8e. ISBN 13: 978-1-285-45234-0. Published by Cengage Learning, 2015.

Aktuelle forskningsartikler kan være:

- N. Drouin and M. Bourgault, (2013). How organizations support distributed project teams: Key dimensions and their impact on decision making and teamwork effectiveness, J. Manag. Dev., vol. 32, no. 8, pp. 865-885.

- Floricel, S., Bonneau, C., Aubry, M., & Sergi, V. (2014). Extending project management research: Insights from social theories. International Journal of Project Management, 32(7), 1091-1107.

- Svejvig, P., & Andersen, P. (2015). Rethinking project management: A structured literature review with a critical look at the brave new world. International Journal of Project Management, 33(2), 278-290.

- Söderlund, J. (2004). Building theories of project management: past research, questions for the future. International journal of project management, 22(3), 183-191.

- Winch, G. M. (2014). Three domains of project organising. International Journal of Project Management, 32(5), 721-731.

Videre er utvalgte ressurser eller leksjoner basert på følgende offentlige nettsteder aktuelt som tilleggspensum:

- Prosjektveiviseren.no (http://www.prosjektveiviseren.no)

- Annskaffelser.no (https://www.anskaffelser.no/)

- Digitaliseringsdirektoratet (https://www.digdir.no/)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDMA4002 5.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • IKT
 • Informasjonsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 27.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 grønn sone Sluppenvegen 14 22
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU