course-details-portlet

TBT4170 - Bioteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Kurset vil gi en bred innføring i moderne bioteknologi med vekt både på grunnleggende fortåelse av cellefunksjon på et molekylært nivå, og på anvendelser, med fokus på et bærekraftsperspektiv. I de senere år har den faglige utviklingen vært svært mye influert av metodiske gjennombrudd, og de viktigste av disse metodene vil derfor bli gjennomgått. Forøvrig kan følgende stikkord gi et inntrykk av hvilke temaer som vil bli tatt opp: Cellers strukturelle oppbygging hos prokaryote og eukaryote organismer; hva liv er, og hva det er som gjør evolusjon mulig; stoffgrupper; metabolisme og energiomsetning; enzymkatalyse; prosessene fra DNA via RNA til protein; mutasjoner og mutanter; rekombinant DNA-teknologi; utveksling av DNA mellom celler; -omics teknologier; CRISPR-teknologi, applikasjoner innen industri, miljøbioteknologi, medisin og landbruk. Diskusjon av etiske og bærekraftsmessige implikasjoner av bioteknologien er en viktig del av faget.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

 • Gjengi hvilke stoffgrupper (nukleinsyrer, proteiner, metabolitter etc) en celle består av og hvilken funksjon de har i cellene.
 • Gjengi prinsippene for hvordan de basale produksjons- og reguleringsmekanismene i celler virker, slik som karbon- og energiomsetning, produksjon av proteiner og genregulering.
 • Beskrive hvordan den basale kunnskapen om celler, enzymer og gener kan anvendes til ulike viktige samfunnsformål.
 • Ta i betraktning etiske konsekvenser av bioteknologiens utvikling.
 • Beskrive bioteknologiens bidrag til bærekraftig utvikling.

Ferdighetsmål:

 • Kunne definere og bruke de sentrale molekylærbiologiske begrepene.
 • Kunne gjøre bruk av kunnskapsbasisen til å løse enkle problemstillinger av anvendt eller vitenskapelig karakter.
 • Kunne presentere bioteknologiske løsninger og etiske problemstillinger som en vitenskapelig plakat.
 • Kunne ta i betraktning viktige etiske standpunkter og implikasjoner.
 • Kunne diskutere bioteknologiens bidrag og implikasjoner i et bærekraftsperspektiv

Generell kompetanse:

 • Kunne gjenkjenne sammenhengen mellom innholdet i kurset og øvrige deler av naturvitenskapen (enzymkatalyse versus ikke-enzymtaisk katalyse, termodynamikkens lover og levende systemer etc.).
 • Kunne presentere bioteknologiske løsninger, faglige argumenter og etiske og bærekraftmessige implikasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset vil bli basert på forelesninger, demonstrasjoner og gruppebaserte øvinger. Én obligatorisk gruppeøving i form av posteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øving (muntlig/skriftlig presentasjon)

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Informasjon vil bli gitt i første forelesning.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI1001 7.5 HØST 2011
MOL4010 7.5 HØST 2011
TKJE2005 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bioteknologi
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU