course-details-portlet

TBT4131 - Miljøbioteknologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet er en introduksjon til miljøbioteknologi, med fokus på anvendelse av mikrobielle prosesser i vann og avfalls-behandling og bioremediering. Det omfatter mikrobiell energimetabolisme, mikrobiell vekstkinetikk og elementær kjemostat-teori, relevante mikrobielle prosesser, mikrobiell økologi, metoder brukt i studier av mikrobielle samfunn, og grunnleggende prinsipper i bioremediering og biologisk rensing av avfall og vann.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studentene kunne

 • Klassifisere mikrober med hensyn på energi- og karbon-kilde, og evaluere energiutbytte av energimetabolismen basert på anvendt elektron -donor og -akseptor
 • Bruke Monods kinetikk og elementær kjemostatteori til å beregne mikrobielle veksthastigheter, biomasse-utbytte, substratkonsentrasjon og -nedbrytningshastighet
 • Beskrive adekvate metoder for å karakterisere aktivitet, funksjon, diversitet og sammensetning av mikrobielle samfunn
 • Definere grunnleggende begreper i mikrobiell økologi, som f.eks. bæreevne, suksesjon, r- og K-seleksjon, økologiske nisjer
 • Gjøre rede for prinsippene for metoder for kvantifisering av organisk karbon i avløpsvann, og beregne teoretisk oksygenforbruk (ThOD) for enkle organiske forbindelser
 • Forklare de mikrobielle prosessene og vekstbetingelsene som er grunnlaget for aktivt-slam-prosessen, nitrifisering, denitrifisering, biologisk fosfor-akkumulering (EBPR) og anaerob nedbrytning
 • Evaluere alternative prosesskjeder for biologisk fjerning av næringssalter (BNR)
 • Beskrive de vanligste metodene for desinfeksjon og de trinnene som typisk er inkludert i en prosesskjede for behandling av drikkevann
 • Evaluere potensialet for biodegradering av forurensende organiske forbindelser basert på informasjon om mikrobielt/fysisk/kjemisk miljø og den kjemiske strukturen til den forurensende forbindelsen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, en teoretisk oppgave, og én heldags ekskursjon.

Obligatorisk oppmøte på regneøvinger legges til timeplanfestede øvingstimer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk øvelse

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Health Management in Aquaculture (MSAQUAH)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 13.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 9
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU