course-details-portlet

TBT4130 - Miljøbioteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet er en introduksjon til miljøbioteknologi, med fokus på anvendelse av mikrobielle prosesser i vann- og avfallsbehandling og bioremediering. Det omfatter mikrobiell energimetabolisme, mikrobiell vekstkinetikk og elementær kjemostat-teori, relevante mikrobielle prosesser, mikrobiell økologi, metoder brukt i studier av mikrobielle samfunn, og grunnleggende prinsipper i bioremediering og biologisk rensing av avfall og vann.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studentene kunne

 • Klassifisere mikrober med hensyn på energi- og karbon-kilde, og evaluere energiutbytte av energimetabolismen basert på anvendt elektron -donor og -akseptor
 • Bruke Monods kinetikk og elementær kjemostatteori til å beregne mikrobielle veksthastigheter, biomasse-utbytte, substratkonsentrasjon og -nedbrytningshastighet
 • Utføre et eksperiment med nitrifisering i en kontinuerlig labskala-bioreaktor for fjerning av ammonium
 • Beskrive adekvate metoder for å karakterisere aktivitet, funksjon, diversitet og sammensetning av mikrobielle samfunn
 • Definere grunnleggende begreper i mikrobiell økologi, som f.eks. bæreevne, suksesjon, r- og K-seleksjon, økologiske nisjer
 • Gjøre rede for prinsippene for metoder for kvantifisering av organisk karbon i avløpsvann, og beregne teoretisk oksygenforbruk (ThOD) for enkle organiske forbindelser
 • Forklare de mikrobielle prosessene og vekstbetingelsene som er grunnlaget for aktivt-slam-prosessen, nitrifisering, denitrifisering, biologisk fosfor-akkumulering (EBPR) og anaerob nedbrytning
 • Evaluere alternative prosesskjeder for biologisk fjerning av næringssalter (BNR)
 • Beskrive de vanligste metodene for desinfeksjon og de trinnene som typisk er inkludert i en prosesskjede for behandling av drikkevann
 • Evaluere potensialet for biodegradering av forurensende organiske forbindelser basert på informasjon om mikrobielt/fysisk/kjemisk miljø og den kjemiske strukturen til den forurensende forbindelsen

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, laboratorieprosjekt, og én heldags ekskursjon. Obligatorisk oppmøte på regneøvinger og laboratorieprosjektet legges til timeplanfestede øvingstimer. Laboratorieprosjektet går over 5-6 uker og krever større, men fleksibel, tilstedeværelse.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK4017 7.5
MB102314 3.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU