course-details-portlet

TBT4110 - Mikrobiologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i følgende temaer: Oppbygning av og karakteristiske egenskaper hos prokaryote mikroorganismer, dvs. Bacteria og Archaea. Deres vekst, ernæring og toleranse for fysikalske påvirkninger. Bakteriers energimetabolisme, herunder forgjæring, aerob og anaerob respirasjon, omsetning av uorganiske forbindelser og fotosyntese. Egenskaper hos bakterievirus og deres reproduksjon. Evolusjon og fylogeni. Beskrivelse av utvalgte grupper av bakterier. Antibiotika og mekanismer for antibiotika resistens. Mikrobe-vert interaksjoner. Betyning av mikroorganismer for biogeokjemiske kretsløp. Øvinger/Lab: Mikroskopi og mikrobiell arbeidsteknikk. Anrikning og isolering av bakterier og archaeaer fra naturlig materiale. Fysiologiske eksperimenter og kvantitativ mikrobiologisk analyse.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs kan studenten: - Grunnleggende mikrobielle arbeidsteknikker (eks. sterilteknikk, mikroskopering, tradisjonelle mikrobielle tester). - Mikrobiell fylogeni og alle hovedformer for mikrobiell energimetabolisme. - Beskrive en eukaryot celles oppbygging og sentrale prosesser i celledeling. - Beskrive grunnleggende prinsipper for isolering og dyrking av mikroorganismer i laboratorier, inkl. sammensetting av næringsmedier. - Beskrive inndelingen av virus og sentrale egenskaper til virus i de sju forskjellige gruppene. - Gi en oversikt over eukaryote mikroorganismer. - Beskrive egenskaper og spesielle karakteristiske trekk ved utvalgte Bacteria og Archaea, inkl. deres mulige industrielle anvendelsesområder. - Beskrive grunnleggende mekanismer i mikrobe-vert samspillet. - Formidle mikroorganismenes betydning for biogeokjemiske kretsløp, og menneskelig påvirkning av karbon- og nitrogenkretsløpet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (45 t). Øvinger i laboratoriet (programmert, men utført av den enkelte student, 25 t), og rapportskriving fra lab (25 t). Laboratorieøvinger og laboratorierapport må være godkjent for adgang til eksamen. Selvstudium 110 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Kursmateriell

Madigan, Martinko, Bender, Buckley and Stahl: Brock Biology of Microorganisms, 16. utgave, Pearson Education inc. (2022). Fortrinnsvis utgave med tilgang på nettressurser.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIK4009 7.5
MB101812 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bioteknologi/Molekylærgenetikk
  • Biologi
  • Bioteknologi
  • Marin biologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 11.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 78
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU