course-details-portlet

TBM4383 - Modellering av trafikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 30/100
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Teoretisk grunnlag for og anvendelse av trafikk- og transportmodeller.

Videregående trafikkstrømsteori og transportanalyse.

Bruk av simulerings- og modelleringsverktøy for vurdering av avviklingskvalitet, rutevalg, energibruk/utslipp og reiseatferd.

Modeller for trafikantatferd og estimering av trafikksikkerhetseffekter.

Læringsutbytte

Kunnskap (Studenten skal ha kunnskap om):

 • Drivkrefter og faktorer som påvirker reisevaner
 • Teoretisk grunnlag for ulike trafikk- og transportmodeller
 • Verifisering, kalibrering og validering av modeller
 • Praktisk anvendelse av trafikk- og transportmodeller
 • Signalregulering og prioritering
 • Trafikksikkerhetsmodeller

Ferdigheter (Studenten skal kunne):

 • Tilrettelegge grunnlagsdata, etablere modell og gjennomføre modellberegninger for å estimere virkninger av infrastrukturtiltak og andre transportpolitiske tiltak
 • Velge hensiktsmessig modell til ulike problemstillinger
 • Tolke, forstå og formidle resultater fra modellberegninger
 • Vurdere begrensninger, usikkerhet og følsomhet i analyseresultat

Generell kompetanse (Studenten kan):

 • Benytte resultater fra modellberegninger som en del av et helhetlig beslutningsgrunnlag for valg av bærekraftige transportløsninger
 • Tilnærme seg den faglige debatten innen transportfeltet, både den offentlige og den faginterne, med kritisk nysgjerrighet
 • Løse oppgaver både selvstendig og som del av et team

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, seminar og øvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig avsluttende eksamen utgjør 70% av karakteren i emnet. Ett større prosjektarbeid teller 30%. Et visst antall mindre øvinger og aktiviteter må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kompendium, rapporter og forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4291 2.0 HØST 2023
TBA4286 2.0 HØST 2023
TBA4320 1.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Veg, transport og geomatikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU