course-details-portlet

TBM4361 - Asset management for urbane vannsystemer

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppearbeid 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 2 timer D

Faglig innhold

Temaet er primært ment å gi vitenskapelig støtte og teoretisk grunnlag for studenter som velger grundige studier (prosjekt og masteroppgave) innen vann- og avløpsvannsystemer. Temaene velges ut fra det som forventes å være avgjørende for jobbsituasjonen studentene vil møte.Disse er:

  • Overvannsteknologi, utforming for normale avrenningssituasjoner samt ekstreme hendelser, vannkvalitet og forurensing i overvann.
  • Ledningsnettet for vann og avløpsvann, bærekraftig forvaltning, dvs. drift, vedlikehold og rehabilitering med hensyn til økonomi, miljø og kundeservice
  • Bruk av modeller for hydrauliske forhold samt levetidsanalyse av nye og eksisterende konstruksjoner
  • Beslutningsstøtte og risikostyringsmetoder for urban vanninfrastruktur under usikkerhet

Læringsutbytte

Kunnskap og kompetanse

Emnet skal gi studentene en dybdeforståelse med hensyn til fornyelse, vedlikehold of investeringer i vann og avløpsanlegg i byer og tettsteder inkludert blå grønn infrastruktur og naturbaserte løsninger. De skal beherske relevante metoder for design, vedlikehold og styring av eksisterende og nye installasjoner. De skal kunne anvende disse prinsippene på gitte tekniske problemer og utvikle egnede løsninger.

Ferdigheter

Studentene skal kunne utvikle planer for en bærekraftig fornying og vedlikehold av urbane vannsystemer inkludert blå grønn og naturbaserte løsninger. De kan formulere og strukturere et gitt problem og anvende risikostyringsprinsipper, beslutningsstøtteverktøy og hydrauliskemodeller for å velge passende løsninger. Studentene skal videre kunne forsvare sin beslutning på en teknisk forsvarlig, forståelig, og godt presentert og dokumentert måte. Studentene viser nødvendige ferdigheter i alle verktøy som er nødvendige for denne oppgaven.

Generell kompetanse

Studentene skal tilegne seg en analytisk tilnærming til problemer og løsninger og til kritisk vurdering av tilgjengelig informasjon og metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Det gis forelesninger supplert med et gruppearbeid som går parallelt over semesteret.

Mer om vurdering

Kurset vurderes ved hjelp av 2-timers skriftlig eksamen (60%) og arbeider i gruppe (40%).

Ved utsatt eksamen kan skriftlig eksamen bli omgjort til muntlig.

Forkunnskapskrav

TVM4125 VA grunnkurs, TVM4130 Urbane vannsystemer eller tilsvarende.

Kursmateriell

Forelesningsreferater, utvalg av journalartikler, lærebøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TVM4141 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • VA-teknikk
  • Vannforsynings- og avløpsteknikk
  • Vannforsynings-, avløps- og renovasjonsteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D 14.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 30
Vår ORD Gruppearbeid 40/100

Utlevering
12.04.2024

Innlevering
19.04.2024


10:00


16:15

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU